Ha previst l’impacte del rescat dels socis que decideixin abandonar la societat davant l’impagament de dividends?

Des de l’1 de gener de 2017, els socis minoritaris de les societats mercantils no cotitzades tenen dret de separació, cas de no distribució de dividends.

Com ja l’informàrem en el seu moment, des de l’1 de gener de 2017 ha entrat en vigor, l’article 348 bis de la Llei de Societats de Capital, que havia estat suspès fa més de quatre anys, aquest article confereix als socis que hagin votat a favor de la distribució de beneficis, el dret de separació cas que no es distribueixi com a dividend, com a mínim, la tercera part dels beneficis propis de l’explotació, legalment repartibles, a partir del cinquè exercici a comptar de la inscripció en el Registre Mercantil de la Societat. 

Aquest dret  tracta de protegir als socis minoritaris en els supòsits en els quals les societats no reparteixin cap benefici, i si bé la norma no obliga a aquest repartiment, el no fer-ho pot tenir un cost econòmic elevat per a les empreses en la mesura que s’atorga el dret de separació del soci que voti a favor de l’acord de distribució, la qual cosa significa el dret a rebre de la societat el valor raonable o de mercat de les seves accions o participacions, que cas de discrepància en la determinació del referit valor, seran valorades per un auditor de comptes, diferent del de la societat, designat pel registrador mercantil del domicili social, podent sol·licitar-lo, tant la pròpia societat, o el soci o socis titulars de les accions o participacions objecte de valoració.

El termini per a l’exercici del dret de separació serà d’un mes a comptar des de la data en què s’hagués celebrat la junta general ordinària de socis.

Per tant, les empreses han de ser conscients que, en les juntes generals del 2017, els socis poden exercir aquest dret, la qual cosa pot generar tensions o problemes de liquiditat, que hauran d’estar previstos en els comptes.

Es poden posar en contacte amb Grup Carles per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.