Guarda i custòdia i règim de visites un cop acabat l’estat d’alarma, amb quins problemes ens podem trobar?

Amb la crisi sanitària i el confinament acordat com a conseqüència de la promulgació del Decret d’alarma 463/2020 i les seves successives pròrrogues, ha provocat que moltes famílies hagin vist modificades les seves situacions tant a nivell laboral, personal i de conciliació familiar.

En anterior article vàrem parlar de com afectava aquest estat d’alarma a les guardes i custòdies i als règims de visites establerts per sentència judicial, però el problema no esdevé només com gestionem aquestes mesures, sinó també quines conseqüències ens podem trobar davant les possibles decisions adoptades unilateralment sense el consentiment de l’altra progenitor, envers als fills menors d’edat, o com solucionem les restriccions obligades dels règims de visites, o els canvis de guarda derivat de situacions excepcionals, o la modificació de la situació econòmica del progenitor obligat al compliment de l’obligació de prestar aliments.

La premissa principal, com sempre, serà l’acord entre els progenitors, per tal d’evitar procediments judicials en el quals un tercer hagi de decidir què és més convenient per als menors. El criteri adoptat per la major part de Juntes de Jutges és compensar els períodes de visites o estades amb el menor, al progenitor que no hagi pogut gaudir d’aquests, però val a dir, que si els progenitors no arriben a cap acord en relació a quina serà la forma de compensació, o si per contra, es té dret a la mateixa, o bé, no es pugin pagar l’import de les prestacions inicialment acordades en concepte d’aliments, per haver-se modificat la capacitat de l’obligat a prestar-lo, com a conseqüència de la incidència que el COVID 19 ha tingut en el teixit empresarial, el RDL 16/2020 de 28 d’abril de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19, en l’àmbit de la Justícia  en el seu article 3 preveu un procediment especial i sumari en matèria de família, per tramitar i resoldre aquelles demandes que tinguin per objecte el restabliment de l’equilibri en el règim de visites o custòdia compartida, les que tinguin per objecte sol·licitar la revisió de mesures definitives sobre càrregues del matrimoni, aliments, pensions compensatòries o per raó de treball, per variació substancial de les circumstàncies econòmiques dels progenitors com a conseqüència de la crisi sanitària.

El procediment començarà per la interposició de la corresponent demanda amb el contingut i formes pròpies del judici ordinari. A la demanda s’acompanyaran tots es documents acreditatius de les pretensions (en el cas de modificació de l’import de les pensions, certificat de les prestacions o subsidis per atur, o la declaració de cessament d’activitat expedida per l’AET). Un cop admesa a tràmit es citarà a les parts i al Ministeri Fiscal, si escau, a una vista que es celebrarà dins dels 10 dies hàbils següents a l’admissió de la demanda. Prèviament a la celebració de la vista, s’instarà les parts perquè arribin a un acord, i també s’escoltaran, si el Tribunal ho considera oportú, els fills menors d’edat i, en qualsevol cas, els majors de dotze anys. La vista comença donant la paraula a la part actora per ratificar o ampliar la demanda i acte seguit la demandada formularà oralment la seva contestació, amb aportació de les proves que consideri oportunes. Amb cinc dies d’antelació, les parts hauran de sol·licitar aquelles proves que requereixin citació o requeriment, o documents públics. Practicades les proves, hi haurà un torn a les parts per formular conclusions, i un cop finalitzada la vista, l’òrgan judicial podrà dictar la sentència oralment en el mateix moment, o bé per escrit en el termini de tres dies hàbils. Si la sentència és oral, les parts en aquell mateix moment hauran d’expressar la seva decisió de recórrer o no. Si no es recorre, la sentència esdevé ferma en aquell mateix moment, i en el cas de presentació de recurs, el còmput començarà a comptar des de la notificació de la resolució degudament redactada.

Maribel Gonzalez

Grup Carles Advocats