Guarda i custòdia i règim de visites durant la vigència de l’estat d’alarma i durant la desescalada del confinament

La situació sanitària actual provocada pel COVID19 i declarada com a pandèmia per l’OMS, va provocar la promulgació per part del Govern del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma, i els seus articles 6.7,e), 9 i 15 regulen la limitació a la llibertat de circulació, però res ens diu sobre què cal fer amb els règims de visites i els canvis de guarda i custòdia dels menors. Com afecta doncs, el RD a aquelles famílies que s’han divorciat, separat o tenen unes mesures que regulen aquests aspectes, i que han estat homologades per sentència judicial?

El RD, en el seu article 7, únicament fa esment que les persones es podran desplaçar per assistir i tenir cura de menors, sense especificar en concret quina afectació té sobre els canvis de guarda o els règims de visites. Per aquest motiu, i davant els dubtes que es van generar sobre la incidència de l’estat d’alarma en el compliment d’aquestes mesures, es van dictar, per part d’organismes oficials i col·lectius jurídics, diverses directrius i recomanacions, moltes d’elles contradictòries entre sí (entre elles, recomanacions del CGPJ, Acords de les Juntes de Jutges, nota del Servei de la Unitat de Violència sobre la Dona..), aplicables durant la vigència de l’estat .

Així doncs, a la pràctica, ens trobem que, en funció del jutjat que hagi dictat la sentència, les recomanacions o directrius envers a com s’ha de donar compliment del règim de guarda i del règim de comunicació i estades establert mitjançant resolució judicial, podrà ser diferent.

En el cas de Barcelona, per exemple, els Jutjats de Família, van unificar els seus criteris, en el sentit que des del 24 de març de 2020 fins que finalitzi l’estat d’alarma, s’han de portar a terme i donar compliment a tots els sistemes de guarda i custòdia, visites i comunicacions fixades en les resolucions judicials vigents, donat que el RD que acorda l’estat d’alarma no legitima l’incompliment de les resolucions judicials, i són els progenitors els responsables d’observar les normes sanitàries als efectes d’evitar la propagació del coronavirus, procurant un exercici responsable de la potestat parental i arribant a acords per tal de protegir al menor. Si un dels progenitors presenta símptomes de contagi es prioritza que la guarda i custodia la tingui l’altra progenitor, atenent que, automàticament, existeix causa de força major que suspèn provisionalment les mesures en el seu dia acordades. I, a fi i efecte d’aconseguir el necessari contacte paterno-filial, el progenitor custodi, haurà de facilitar per mitjans telemàtics el contacte dels fills/es o fill/a amb el progenitor no custodi, respectant les rutines de descans dels menors.

En el cas del partit judicial de Manresa, les recomanacions i criteris dels jutjats mixtos d’aquesta localitat, pel que fa a la guàrdia i custòdia compartida, en idèntic sentit que els de Barcelona, estableix que la situació existent no empara l’incompliment d’aquest tipus de custòdia, llevat de situacions excepcionals de perill de contagi, però en canvi, en relació al règim de visites, en el cas de guardes i custòdies individuals, o dies intersetmanals en les compartides, com a regla general i per evitar que els menors puguin ser exposats a riscos innecessaris, el criteri d’aquests Jutjats és que els règims de visites a favor del progenitor no custodi han de quedar suspesos fins que no es normalitzi la situació, excepte en el supòsit que els dos progenitors estiguin d’acord en continuar endavant amb el règim de visites que venien complint fins ara, així com també se suspenen els règims que es venien realitzant de forma supervisada al Punt de Trobada Familiar.

Els Jutjats de Família de Granollers, per la seva banda, recomanen reduir els intercanvis el mínim possible, amb independència de la guarda i custòdia assignada, amb estades setmanals, per quinzenes, o bé mensuals, fent servir els règims previstos per les vacances, i utilitzar i/o augmentar, les telecomunicacions per tal de no perdre el contacte amb l’altra progenitor.

Certament hi ha una disparitat de criteris que a bon segur donaran peu a sol·licituds de modificació de mesures o execucions per incompliment, un cop acabat l’estat d’alarma que col·lapsaran els jutjats de família. Per evitar aquestes situacions, el RDL 16/2020 de 28 d’abril de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19, en l’àmbit de la Justícia, en el seu article 3 preveu un procediment especial i sumari en matèria de família, per tramitar i resoldre aquelles demandes que tinguin per objecte el restabliment de l’equilibri en el règim de visites o custòdia compartida, les que tinguin per objecte sol·licitar la revisió de mesures definitives sobre càrregues del matrimoni, aliments, pensions compensatòries o per raó de treball, per variació substancial de les circumstàncies econòmiques dels progenitors com a conseqüència de la crisi sanitària.

Maribel Gonzalez

Grup Carles Advocats