Si vostè ha comprat un habitatge sap que pot fraccionar el pagament de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP) si l’habitatge compleix uns requisits determinats?

La normativa de l’ITP estableix per a aquest impost un supòsit especial de fraccionament del pagament, en cas d’adquisició d’habitatge habitual amb una superfície útil no superior a 120 m².

Com ja sap, el contribuent té dret a demorar el pagament total del deute tributari o a repartir l’import del deute en diversos pagaments parcials sempre que formuli la sol·licitud en el termini legalment establert.

La concessió de l’ajornament/fraccionament de pagament comporta, amb caràcter general, l’obligació de pagar els interessos de demora corresponents.

Doncs bé, existeixen determinats supòsits especials d’ajornament o fraccionament, com per exemple en l’impost sobre successions o en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD).

Fraccionament de l’ITP en la compra d’un habitatge

Si vostè està interessat en la compra d’un habitatge, on com a comprador particular haurà de pagar l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP), recordi que la normativa estableix per a aquest impost un supòsit especial de fraccionament del pagament, en cas d’adquisició d’habitatge habitual amb una superfície útil no superior a 120 m².

Requisits:

  • El comprador ha de sol·licitar l’ajornament dins del termini que té per liquidar i pagar aquest impost. En general, el termini és de 30 dies hàbils des de la data d’adquisició, tret que en la seva comunitat autònoma (recordi que és un impost cedit a les CCAA) tingui establert un altre termini diferent.
  • Ha de consistir en l’adquisició d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent de l’interessat.
  • La superfície útil de l’habitatge no ha d’excedir de 120 m².
  • El pagament de l’ITP es pot fraccionar en tres anualitats com a màxim, i es reporten interessos de demora a favor d’Hisenda (el 3,75% per 2016).

Es poden posar en contacte amb Grup Carles per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.