Exempció de l’impost de l’electricitat del 85% per als sectors més intensius en electricitat

El 2014, amb la Llei 16/2013, es va reconèixer l’exempció del 85% de l’impost especial a l’electricitat pels sectors metal·lúrgic, cimenter i de l’alumini.

Des de l’1 de gener de 2015 se sumen a aquesta exempció els regs agrícoles, i les activitats manufactureres de major intensitat elèctrica.

En conseqüència, resten exempts del pagament del 85% de l’impost de l’electricitat l’energia que es destini als següents usos:

a) Reducció química i processos electrolítics
b) Processos mineralògics.
c) Processos metal·lúrgics.
e) Regs agrícoles
f) Activitats industrials, la compra o consum d’electricitat dels quals representi almenys el 5% del valor de la producció.

Procediment per l’obtenció de l’exempció

Sol·licitud d’exempció de l’impost d’electricitat davant l’Oficina gestora de l’administració tributaria corresponent al lloc d’ubicació de cada un dels establiments.

L’oficina gestora expedirà l’autorització per l’aplicació de l’exempció, d’acord amb la documentació presentada i les dades declarades a la sol·licitud. Un cop concedida l’autorització, es sol·licitarà a l’oficina gestora la seva inscripció al registre territorial, d’acord amb les dades aportades al sol·licitar l’autorització.

Amb la targeta d’inscripció es sol·licitarà al subministrador d’electricitat per tal que s’apliqui l’exempció a les factures.

Per ampliar aquesta informació, podeu contactar amb:

Raul Antúnez Retamal | 678 011 363 | raul.antunez@gcarles.com