En què consisteix la reducció i augment de capital simultanis per a les empreses?

L’operació de reducció i augment de capital simultani, coneguda com a “operació acordió”, pot ser un instrument molt útil per a les societats que acumulin pèrdues i que es vulguin sanejar. La Llei de societats de capital, estableix que l’acord de reducció del capital social a zero o per sota de la xifra mínima legal solament es podrà adoptar quan simultàniament s’acordi la transformació de la societat o l’augment del seu capital fins a una quantitat igual o superior a l’esmentada xifra mínima. D’aquesta forma, amb la reducció s’absorbeixen les pèrdues acumulades, mentre que amb l’augment es recapten noves aportacions i es reconstrueix amb elles el patrimoni net.

Partint que hi ha diverses possibilitats de realitzar una reducció de capital social, com a reducció amb devolució de les aportacions, reducció per compensar pèrdues, constituir reserves, compra i amortització d’accions pròpies, també trobem una altra via per a això, com és la reducció i augment de capital simultani: “operació acordió”.

Com ja sabem, quan les pèrdues deixen reduït el patrimoni net d’una societat per sota de la meitat del seu capital, aquesta societat cau en “causa de dissolució”. Una possible solució per regularitzar aquesta causa de dissolució seria acordar en junta general una reducció de capital per compensar pèrdues i un augment de capital simultani que els socis aportin els fons necessaris.

Aquest tipus d’operació se sol produir en aquelles situacions on s’han donat fortes pèrdues i això dóna lloc a una doble acció, ja que d’una banda es redueix el capital per sota de la seva xifra mínima legal o fins i tot a zero per compensar-les i per un altre s’amplia, és a dir, és una mesura de sanejament financer pel seu fàcil tractament del capital social, permetent l’eliminació comptable de les pèrdues obtingudes com un pas previ a l’obtenció de nous fons propis.

Atenció. L’operació acordió és una excepció a la regla general de l’art. 4 de la Llei de societats de capital, que estableix els mínims de 3.000 € per SL i 60.000 € per SA.

Aquesta operació de reducció i augment de capital simultani es troba regulada en els articles 343 a 345 del text refós de la Llei de societats de capital, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 juliol (LSC).

En concret, l’article 343 de la LSC estableix que: “L’acord de reducció del capital social a zero o per sota de la xifra mínima legal solament es podrà adoptar quan simultàniament s’acordi la transformació de la societat o l’augment del seu capital fins a una quantitat igual o superior a l’esmentada xifra mínima”. 

En realitzar-se simultàniament dues operacions amb el seu propi règim jurídic, en termes generals s’hauran de respectar els requisits i condicions de cadascuna d’elles (reducció i augment de capital) i les pròpies de la seva regulació específica en la Llei de societats de capital.

A més assenyala que en tot cas “s’haurà de respectar el dret d’assumpció o de subscripció preferent dels socis.” La finalitat d’aquest dret és possibilitar que els socis conservin la mateixa proporció de participació en el capital després de l’operació acordió (o en qualsevol augment de capital social) i no donar lloc al fet que grups majoritaris de socis dilueixin la participació de socis minoritaris mitjançant aquestes operacions.

D’altra banda, l’article 344 de la LSC obliga a l’eficàcia de l’operació de reducció i augment de capital simultani, ja que aquesta “quedarà condicionada, si escau, a l’execució de l’acord d’augment del capital”.

 

Atenció.La jurisprudència del Tribunal Suprem ha establert clarament que les operacions acordió que no tinguin un veritable motiu de sanejar els comptes de la societat són nul·les.

També és important no perdre de vista les conseqüències que comporta aquesta operació quant al seu registre en el Registre Mercantil, assenyalant-se en l’article 345: “La inscripció de l’acord de reducció en el Registre Mercantil no es podrà practicar tret que simultàniament es presenti a inscripció l’acord de transformació o d’augment de capital, així com, en aquest últim cas, la seva execució”.

 

Es poden posar en contacte amb Grup Carles per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.