Em convé fer-ho al 2014? o al 2015?

BLOC 1: IRPF

1.VENDA D’ELEMENTS PATRIMONIALS (IMMOBLES, ACCIONS, ALTRES)

A partir de l’1 de gener de 2015 s’eliminen els coeficients de correcció monetària per la venda d’immobles, els quals augmentaven el cost d’adquisició i per tant reduïen el guany tributable. A més a més, si els elements (qualsevol) van ser adquirits abans del 1994 seguim gaudint dels coeficients d’abatiment, els quals deixen exempt una part del guany, però només pels guanys derivats de les primeres transmissions, fins a 400.000 euros acumulats, quedant al 100% de tributació els guanys derivats de les transmissions que excedeixen d’aquest límit.
Per altra banda, els tipus impositius per aquest tipus de guanys seran més reduïts. Caldrà calcular la quota en el cas de que la transmissió s’efectuï al 2014 i en el cas de que s’efectuï al 2015 per saber què surt més a compte.

2.COBRAR DIVIDEND

A partir de l’1 de gener de 2015 es suprimeix l’exempció sobre els dividends percebuts per persones físiques dels primers 1.500 euros. Caldrà ajustar la distribució de dividends a 1.500 euros per soci i l’excés distribuir-lo en exercicis posteriors degut a la baixada de tipus.

3.LLOGUER HABITATGE HABITUAL (ARRENDATARI)

Actualment (fins el 2014) existeix una deducció del 10,05% sobre el lloguer pagat pel contribuent (amb ingressos inferiors a 24.000 euros). Aquesta desapareix a partir de l’1 de gener de 2015, però es segueix aplicant per aquells contractes de lloguer formalitzats abans del 31 de desembre de 2014.

4.APORTACIONS I RESCATS PLANS DE PENSIONS

Aportacions: es rebaixa l’import màxim de l’aportació a 8.000 euros (fins el 2014 és de 10.000 euros en general i de 12.500 per majors de 50 anys). Per tant, sortirà més a compte fer aportacions en la quantia màxima per tal de beneficiar-se d’una reducció major en els exercicis següents.

Rescats: en general sortirà més a compte rescatar-los a partir de 2015 degut a la baixada de tipus impositius.

5. QUALIFICACIÓ RETRIBUCIONS SOCI-ADMINISTRADOR

  • ACTIVITAT NO PROFESSIONAL: el soci-administrador treballa en la seva pròpia empresa (lampista en empresa de fontaneria, cap d’obra en empresa de reparacions, …) i tot el que cobra prové d’aquestes tasques i així consta en la nòmina. També realitza les tasques d’administrador, però de forma gratuïta i així consta en els estatuts de la SL, o bé explícitament o per omissió. En aquest cas, l’administrador tributarà en IRPF com Rendiments de Treball, la retenció es calcularà segons l’algorisme habitual, i la societat deduirà la despesa com qualsevol altre empleat.
  • ACTIVITAT PROFESSIONAL: també treballa a la seva empresa, però d’acord amb la Llei 24/2014 en el cas de socis d’entitats que realitzin activitats professionals, els rendiments es qualificaran com procedents d’una activitat professional si el soci està inclòs en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) o en una mutualitat alternativa a aquest. En aquest cas, l’administrador tributarà en IRPF com Rendiments d’Activitats Econòmiques, la retenció serà el 19% el 2015 i 18% el 2016 o el cas especial del 15%, i la societat deduirà la despesa com a “Serveis Professionals”. S’hauria de donar d’alta a l’IAE i emetre factures (amb IVA i retenció), no podent rebre una nòmina. A més, tindria totes les obligacions d’un professional, però estem a l’espera de desenvolupament reglamentari.
  • ADMINISTRADORS que cobren específicament per aquestes funcions: en aquest cas és Rendiment del Treball per a l’administrador, ha de constar en estatuts la retribució perquè sigui deduïble per a la societat, i la retenció serà del 37% el 2015 i del 35% el 2016 . Si els rendiments procedeixen d’entitats amb import net de la xifra de negocis menor de 100.000 euros, el percentatge serà del 20% el 2015 i del 19% el 2016. S’estableix expressament la deduïbilitat de les retribucions dels administradors quan desenvolupi funcions d’alta direcció i derivin d’un contracte laboral.

Caldrà analitzar la posició i qualificació del soci-administrador dins la societat.

6.LLOGUER D’HABITATGES A PERSONES JOVES (ARRENDADOR)

A partir de l’1 de gener de 2015 s’elimina la reducció del 100% sobre els rendiments de capital immobiliari que gaudeixen els lloguers d’habitatges percebuts per l’arrendador si l’arrendatari és menor de 30 anys. Per tant, caldrà valorar el diferiment de despeses al 2015.

BLOC 2: IMPOST SOCIETATS

1.DETERIORAMENT D’IMMOBLES I ALTRES ELEMENTS DE L’ACTIU

A partir de l’1 de gener de 2015 no seran deduïbles les pèrdues per deterioraments de l’immobilitzat material, intangible ni d’inversions immobiliàries (immobles, maquinària, instal•lacions, vehicles, mobiliari, etc.). Si s’aprecia que a l’actiu hi ha elements patrimonials amb un valor comptable superior al de mercat, caldrà dotar el deteriorament dins l’exercici 2014. Per una major seguretat, és recomanable tenir una valoració d’un tercer, o en el cas dels immobles fer una taxació del mateix. En cas de no dotar el deteriorament dins el 2014, la pèrdua latent no es manifestarà fins la transmissió de l’element.

2.VENDA D’IMMOBLES

Així com amb IRPF es suprimeixen els coeficients d’actualització monetària, en l’Impost sobre Societats també. Per tant, caldrà valorar si la venda surt més a compte fer-la al 2014 o en exercicis posteriors, tenint en compte la convergència de tipus impositius (per grans empreses es redueix, per microempreses que mantenen plantilla augmenta).

3.ACTIVITAT DE LLOGUER: JA NO CAL LOCAL AFECTE?

A partir de l’1 de gener de 2015 ja no caldrà tenir un local exclusivament afecte a l’activitat d’arrendament d’immobles. Caldrà tenir, com a mínim, una persona treballant a jornada completa i que aquesta tingui suficient feina com per desenvolupar-la durant aquesta. Caldrà estar a l’aguait de la doctrina administrativa que sorgeixi en aquest sentit. La qualificació d’activitat o no és transcendental per tal de ser o no empresa de reduïda dimensió i gaudir dels incentius fiscals establerts per aquestes.

4.OPERACIONS VINCULADES

A partir de l’1 de gener de 2015, canvia el perímetre de vinculació, passant a ser d’un 25% de participació (abans un 5%). Caldrà revisar el perímetre de vinculació amb els nous supòsits.
Es simplifiquen les obligacions de documentació per empreses amb una facturació inferior a 45 milions d’euros. Caldrà estar a l’aguait del reglament per tal de veure com queden aquestes obligacions.
La retribució percebuda pels administradors en l’exercici de les seves funcions deixa de ser considerada operació vinculada. Igualment caldrà que els Estatuts determinin la retribució d’aquests perquè aquestes siguin deduïbles.

5.MICROEMPRESES QUE MANTENEN LA PLANTILLA

Fins a 31 de desembre de 2014 les microempreses que mantenen plantilla poden aplicar el tipus reduït del 20-25%. Les microempreses són considerades com a tal quan tenen una facturació inferior a 5 milions d’euros i tenen una plantilla entre 1 i 25. Podran aplicar el tipus impositiu reduït si mantenen o augmenten la plantilla mitja de 2014 respecte la del 2008 (sense computar els socis autònoms). Valorar la possibilitat de diferir despeses al 2015 per aquest tipus d’empreses.

6.INVERSIONS. DEDUCCIONS PER EMPRESES DE REDUÏDA DIMENSIÓ

Fins a 31 de desembre de 2014 hi ha la deducció per inversió de beneficis. Aquesta és d’un 10% sobre els beneficis abans d’impostos de l’exercici sempre que la societat faci inversions en elements nous per l’import dels beneficis tant en el mateix exercici com en el següent. Caldrà planificar la inversió de la Societat del 2014 i del 2015 tenint en compte els beneficis de 2013 i 2014.
Fins a 31 de desembre de 2014 també hi ha la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris procedents de l’immobilitzat. La deducció és d’un 12% sobre els beneficis subjectes a la reinversió. Aquesta es podrà dur a terme tant en els 12 mesos anteriors a la data de la venda de l’element patrimonial que ha generat els beneficis com en els 36 mesos posteriors. Caldrà planificar la inversió en cas que s’hagin obtingut beneficis procedents de l’immobilitzat.

Dept. Fiscal Comptable
Quim Carles i Santacana