Els xecs-restaurant com a fórmula d’estalvi fiscal

Substituir retribució dinerària per una retribució en espècie com són els xecs-restaurant (també anomenats vals-menjador, tiquets restaurant, xecs gourmet, etc.) té l’avantatge fiscal de no pagar impostos per al treballador, sempre que compleixin determinats requisits.

Com ja sabrà, cada vegada és més habitual que les empreses complementin el salari dels seus empleats amb una sèrie d’ajudes no monetàries conegudes com a retribucions salarials en espècie. Es tracta d’una opció molt atractiva tant per a l’empresa com per a l’empleat, ja que generalment van acompanyades d’una sèrie de beneficis fiscals per a ambdues parts.

 

Retribucions en espècie: tiquet restaurant

La retribució flexible és la forma de compensació de gran part dels treballadors d’una empresa. D’aquesta manera, les empreses ofereixen als seus empleats la capacitat d’un estalvi anual en les seves despeses de menjar.

Un d’aquests complements és el tiquet restaurant (també anomenats xecs restaurant, vals-menjador, xecs gourmet, etc.), una ajuda perquè l’empleat pugui menjar en algun dels molts restaurants que permeten el pagament mitjançant l’ús d’aquests xecs.

Les empreses són conscients del sobrecost diari que suposa per als seus empleats menjar fora de casa cada dia, de manera que moltes d’elles han establert un complement salarial en forma de tiquets restaurant per pagar-los el menjar diari.

Ara és una pràctica generalitzada en moltes empreses, encara que el típic tiquet o xec representat en un tros de paper hagi desaparegut en molts casos i s’hagi substituït per una targeta prepagament, a la qual l’empresa carrega l’import que paga pels menjars del seu treballador cada mes.

 

Quins beneficis fiscals té?

A més de l’evident benefici per a l’empleat de poder disposar d’un complement salarial per pagar-se els seus menjars, els tiquets restaurant compten amb una sèrie de beneficis en l’àmbit fiscal que els fan molt atractius.

Atès que es tracta d’una retribució en espècie, no tributa per IRPF, fins a certa quantitat. L’empresa és lliure de lliurar al seu treballador la quantitat que desitgi, però existeix un límit, de 9 euros diaris, que està exempt de tributació en l’IRPF. És a dir, tot el que excedeixi d’aquesta quantitat ha de pagar impostos.

Però si els beneficis fiscals per a l’empleat són més que notables, no menys importants són per a la pròpia empresa, que es podrà deduir el 100% del destinat a aquests tiquets restaurant en l’impost sobre societats com a despeses de personal.

No obstant això, a diferència de la tributació per IRPF, els tiquets restaurant sí que han de cotitzar a la Seguretat Social. Totes les quantitats que l’empleat percebi en tiquets restaurant formen part de la base de cotització del salari i no es beneficien de l’exempció de cotització a la Seguretat Social. L’empleat segueix cotitzant i manté els seus drets a l’efecte de futures prestacions.

 

Benefici en la renda del treballador (IRPF)

La Llei de l’IRPF estableix que estan exempts de l’impost els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d’empresa, incloses les fórmules indirectes de prestació d’aquest servei admeses per la legislació laboral (com per exemple, el lliurament de vals menjador o documents similars, targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament), sempre que es compleixin els requisits que a continuació es detallen.

 

Requisits generals

1r Que la prestació del servei tingui lloc durant dies hàbils per a l’empleat o treballador.

2n Que la prestació del servei no tingui lloc durant els dies en què l’empleat o treballador reporti quantitats exceptuades de gravamen en concepte de dietes per manutenció, amb motiu de desplaçaments a municipi diferent del lloc de treball habitual.

 

Requisits addicionals per a les fórmules indirectes (vals menjador o documents similars, targetes o altres mitjans electrònics de pagament)

 

A més dels requisits anteriors, els vals menjador o documents similars han de complir aquests requisits:

 

1r Que la seva quantia no superi la quantitat de 9 euros diaris. Si la quantia diària fos superior, existirà retribució en espècie per l’excés.

2n Que estiguin numerats, expedits de forma nominativa i que en ells figuri, l’empresa emissora i, quan es lliurin en suport paper, a més, el seu import nominal.

3r Que siguin intransmissibles i que la quantia no consumida en un dia no es pugui acumular a un altre dia. A més, els seus empleats no podran obtenir el reemborsament del seu import.

4t Que no es pugui obtenir, ni de l’empresa ni de tercers, el reemborsament del seu import.

5è Que només es puguin utilitzar en establiments d’hostaleria.

6è Que l’empresa que els lliuri, porti i conservi la relació dels lliurats a cadascun dels seus empleats o treballadors, amb expressió de:

 – En el cas de vals menjador o documents similars, nombre de document, dia de lliurament i import nominal.

 – En el cas de targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament, nombre de document i la quantia lliurada cadascun dels dies amb indicació d’aquests últims.

 

Per tant, si algun dels seus treballadors menja cada dia en un bar o un restaurant, li interessa percebre xecs restaurant en lloc d’obtenir un augment dinerari.

Si vostè és autònom o empresari i té contractats treballadors hauria de començar a plantejar-se cedir-los aquests tiquets restaurant, ja que serà beneficiós tant per als seus empleats com per a vostè.

Es poden posar en contacte amb Grup Carles per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.