Els empresaris han de pagar ITP per la compra d’or a particulars?

En una sentència de l’11 de desembre del 2019, el Tribunal Suprem ha resolt aquesta qüestió polèmica afirmant que la transmissió de metalls preciosos per un particular a un empresari o professional del sector està subjecta a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD), en la seva modalitat de transmissions patrimonials oneroses (TPO).

La tributació de la compra d’or per part d’empreses o professionals ha desembocat en un llarg conflicte entre les hisendes autonòmiques i les empreses del sector. Aquest tipus de negocis, que van proliferar durant la crisi, es dedica a comprar or i joies a particulars per a posteriorment revendre’ls. En el procés d’adquisició, sorgeix el dubte de si l’operació ha d’estar gravada i quins impostos intervenen. Hi ha tres possibilitats: que la compra tributi per IVA, per transmissions patrimonials (ITP) o que no estigui subjecta a cap dels dos tributs.

Cal assenyalar que la tributació per IVA no correspon perquè en l’operació participa una persona física. Així, el dubte es troba en l’ITP.

Les empreses que es dediquen a la compra d’or i joies a particulars no tenien un criteri judicial definitiu que confirmés  si la transmissió de metalls preciosos per un particular a un empresari o professional del sector, està o no subjecta a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD), en la seva modalitat de transmissions patrimonials oneroses (TPO).

El Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), en resolució de 8 d’abril de 2014 va determinar que les operacions de compra a particulars d’or i objectes usats d’altres metalls per un empresari o professional, sí que estan subjectes i no exemptes a l’ITP, concretament perquè el transmitent és un particular. No obstant l’anterior, el propi TEAC en resolució de 20 d’octubre de 2016, va determinar que encara que considera que el criteri assentat per ell mateix en 2014 és correcte i que les operacions de compravenda d’or a particulars ha de quedar subjecta a TPO, a causa dels diferents pronunciaments que s’estan succeint en els Tribunals Superiors de Justícia, per economia processal decideix que en el cas concret de les compres a particulars d’objectes usats d’or i altres metalls per empresaris queda fora tant de l’àmbit de l’IVA com de l’ITP.

El que diu la normativa de l’ITP

La Llei de l’ITP i AJD estableix que no estaran subjectes al concepte de “transmissions patrimonials oneroses” de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats les operacions realitzades per empresaris o professionals en l’exercici de la seva activitat empresarial o professional i, en qualsevol cas, quan constitueixin lliuraments de béns o prestacions de serveis subjectes a l’impost sobre el valor afegit.

Postura administrativa

L’administració, autonòmica en aquest cas, sí que considera que aquest tipus d’operacions estan subjectes a l’impostat esmentat, en interpretar la norma citada en el sentit que el que exclou de tributació són les transmissions realitzades per empresaris o professionals, conseqüentment, només aquelles en què el subjecte agent de la transmissió sigui un empresari o professional actuant en el tràfic propi de la seva activitat mercantil estarien exempta de TPO. Per tant, per a l’administració les operacions en les quals són els particulars els qui venen or a empresaris o professionals del sector sí que estarien subjectes a aquest impost.

Postura jurisprudencial

Els diferents tribunals superiors de justícia s’han pronunciat de manera contrària en relació a aquest assumpte. Així, mentre el TSJ d’Andalusia, el de Catalunya i el de València mantenen que les transmissions no estan subjectes a la modalitat de TPO de l’ITPAJD, el de la Rioja i Aragó, per exemple, manté la postura contrària d’acord amb l’opinió de l’administració.

El Tribunal Suprem, així mateix, en sentència de 18 de gener del 1996 entén, igual que els TSJ de Catalunya i d’Andalusia, que aquestes operacions no estan subjectes a aquest impost, ja que, les compres a particulars d’objectes d’or, plata, etc. “realitzades per empresaris o professionals amb caràcter habitual i com a activitat típica del seu tràfic empresarial no estan subjectes a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats”.

Criteri del Tribunal Suprem en sentència de l’11 de desembre del 2019

Doncs bé, arribat a aquest punt, el Tribunal Suprem ha tingut oportunitat d’analitzar en la seva sentència de l’11 de desembre del 2019 la relació entre l’impost de transmissions patrimonials oneroses (TPO) i l’impost sobre el valor afegit. Es pretén determinar la subjecció a un impost o a l’altre en el cas de la venda d’or o metalls preciosos efectuada per un particular a un comerciant, qui adquireix el bé per a la seva venda posterior com a part de l’activitat que realitza.

El funcionament dels negocis de compravenda d’or és similar al de qualsevol altre d’objectes de segona mà. Es tractaria de comerç minorista, una activitat subjecta a IVA. No obstant això, quan s’adquireixen articles a particulars per a procedir a la seva venda en el si d’una activitat econòmica, no s’aplica IVA en l’adquisició de la mercaderia.

El Tribunal conclou que l’operació està subjecta a TPO i no a l’IVA perquè qui realitza el fet imposable és el transmitent que, en aquest cas, es tracta d’un particular. I això a pesar que el subjecte passiu de l’impost és l’adquirent. Recordem que quan un comerç efectua compres a particulars és el comerciant qui es troba obligat a expedir la corresponent factura, fent-hi esment que el subjecte passiu de l’operació és el destinatari; és a dir, ell mateix (article 84 LIVA). És el destinatari de les operacions qui està obligat a complir les obligacions formals i materials de l’operació.

Podem trobar altres exemples de consultes i resolucions de la Direcció General de Tributs en les quals s’arriba a les mateixes conclusions, com és la consulta V0211-12 o la V0889-09. En elles es plantegen casos similars a l’analitzat pel Tribunal des del punt de vista de la subjecció a l’impost sobre el valor afegit. L’impost de transmissions patrimonials i l’IVA són incompatibles i les operacions realitzades per particulars es liquiden conforme al primer.

Referent a això, cal afegir també que la posterior venda de les joies a particulars podrà tributar en el règim general de l’impost o bé en el règim especial de béns usats. En qualsevol cas, es tractarà d’operacions subjectes i no exemptes. No és aplicable a aquesta activitat l’exempció prevista en el règim especial de l’or d’inversió, ja que la joieria i bijuteria no té la consideració d’or d’inversió a l’efecte de l’IVA.

Els magistrats destaquen que la qüestió de si la subjecció a l’impost en aquestes operacions podria afectar la neutralitat d’impost ha estat resolta negativament pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, qui ha dictaminat a favor de la liquidació en concepte d’impost sobre transmissions patrimonials.

Normativa aplicada:

  • Article 7.5 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.