El fons de comerç d’un negoci adquirit per un empresari per donació no és susceptible d’amortització ni de deducció

Quan l’adquisició d’un negoci no ha tingut caràcter onerós (s’ha adquirit per donació o herència), no es podrà amortitzar el fons de comerç, en no poder-se comptabilitzar, atès que el seu valor solament es comptabilitza quan s’hagi posat de manifest com a conseqüència d’una adquisició onerosa (compravenda).

Fons de comerç

El fons de comerç és l’excés, en la data d’adquisició, del preu que se satisfà en l’adquisició del control d’un negoci sobre el corresponent valor dels actius identificables adquirits menys el dels passius assumits d’aquest negoci.

L’amortització del fons de comerç en cas de donació 

La regulació del fons de comerç, concretament la seva amortització, ha estat objecte de nombroses modificacions en matèria comptable i fiscal.

En el cas d’empresaris o professionals, pot sorgir el dubte que si s’ha adquirit per donació un negoci (per exemple, compost per local, mobiliari, existències i fons de comerç), si que és possible d’amortitzar el fons de comerç.

Referent a això la DGT, en la seva consulta vinculant CV 1259-19, de 30 de juny, ha assenyalat que si l’adquisició del negoci no ha tingut caràcter onerós, no es podrà amortitzar el fons de comerç, al no poder-se comptabilitzar, atès que el seu valor, solament es comptabilitza quan s’hagi posat de manifest com a conseqüència d’una adquisició onerosa, circumstància que no concorre en el cas plantejat (en aquest cas, el consultant ha adquirit per donació un negoci, compost per local, mobiliari, existències i fons de comerç).

Per a la DGT, la determinació del rendiment net de les activitats econòmiques s’efectua amb caràcter general segons les normes de l’impost sobre societats. La seva remissió genèrica, disposa que “en el mètode d’estimació directa, la base imposable es calcularà, corregint, mitjançant l’aplicació dels preceptes establerts en aquesta Llei, el resultat comptable determinat d’acord amb les normes previstes en el Codi de Comerç, en les altres lleis relatives a aquesta determinació i en les disposicions que es dictin en desenvolupament de les normes esmentades”.

Comptablement, la norma de registre i valoració 6a, en el seu apartat c), del Pla General de Comptabilitat (PGC), aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, estableix que:

“c) Fons de comerç. Només podrà figurar en l’actiu, quan el seu valor es posi de manifest en virtut d’una adquisició onerosa, en el context d’una combinació de negocis.

El seu import es determinarà d’acord amb l’indicat en la norma relativa a combinacions de negocis i s’haurà d’assignar des de la data d’adquisició entre cadascuna de les unitats generadores d’efectiu de l’empresa, sobre les que s’esperi que recaiguin els beneficis de les sinergies de la combinació de negocis.

Amb posterioritat al reconeixement inicial, el fons de comerç es valorarà pel seu preu d’adquisició menys l’amortització acumulada i, si escau, l’import acumulat de les correccions valoratives per deterioració reconegudes.

El fons de comerç s’amortitzarà durant la seva vida útil. La vida útil es determinarà de forma separada per a cada unitat generadora d’efectiu a la qual se li hagi assignat fons de comerç.

Es presumirà, excepte prova en contrari, que la vida útil del fons de comerç és de deu anys i que la seva recuperació és lineal.

A més, almenys anualment, s’analitzarà si existeixen indicis de deterioració de valor de les unitats generadores d’efectiu a les quals s’hagi assignat un fons de comerç, i, en cas que n’hi hagi, es comprovarà la seva eventual deterioració de valor d’acord amb l’indicat en l’apartat 2.2 de la norma relativa a l’immobilitzat material.

Les correccions valoratives per deterioració reconegudes en el fons de comerç no seran objecte de reversió en els exercicis posteriors.”

Per part seva, la Llei de l’impost sobre societats (LIS) disposa el següent:

“2. L’immobilitzat intangible s’amortitzarà atenent la seva vida útil. Quan no es pugui estimar de manera fiable, l’amortització serà deduïble amb el límit anual màxim de la vintena part del seu import.

L’amortització del fons de comerç serà deduïble amb el límit anual màxim de la vintena part del seu import.”.

Sobre aquest tema, també convé precisar que la LIS estableix que: “No seran fiscalment deduïbles les despeses que no s’hagin imputat comptablement en el compte de pèrdues i guanys o en un compte de reserves si així ho estableix una norma legal o reglamentària, a excepció del previst en aquesta Llei respecte dels elements patrimonials que es puguin amortitzar lliurement o de forma accelerada.”

Normativa aplicada:

  • LIRPF 35/2006, art. 28
  • Norma de Registr i Valoració 6ª del PGC
  • LIS 27/2014, arts. 10, 11 i 12
  • Consulta DGT V1259-19, de 03-06-2019