Coneix les novetats de la nova Directiva d’ascensors que ja ha entrat en vigor?

La nova Directiva 2014/33/CE d’ascensors, que va entrar en vigor el passat 20 d’abril, introdueix nous requisits per garantir la seguretat i el control dels ascensors i els seus components de seguretat. Les empreses hauran de donar instruccions clares i en idioma apropiat per a l’usuari final, d’ús/manteniment, d’inspecció, de reparació, de comprovacions periòdiques i d’operacions de rescat. A més, les empreses han de conservar aquesta documentació durant deu anys.

La nova Directiva 2014/33/CE d’ascensors, publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) del 29 de març de 2014, que ha entrat en vigor el 20 d’abril i que s’haurà de traslladar als 28 estats membre, ha introduït nous requisits per garantir la seguretat i el control dels ascensors i dels seus components de seguretat.

En el marc legal d’aquesta nova directiva, s’inscriuen les noves normes harmonitzades UNE-EN 81-20:2015 i UNE-EN 81-50:2015, que substituiran a les actuals UNE-EN 81-1: 2001+A3:2010 i UNE-EN 81-2:2001+A3:2010.

 • UNE-EN 81-20:2015. Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d’ascensors. Ascensors per al transport de persones i càrregues. Part 20: ascensors per a persones i persones i càrregues.
 • UNE-EN 81-50:2015. Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d’ascensors. Part 50: regles de disseny, càlculs, inspeccions i assajos de components d’ascensor.

Les noves normes milloraran la seguretat gràcies a la incorporació de progressos tecnològics tant en la fabricació com en l’engegada, així com regles de disseny, càlcul, inspeccions i assajos dels components de l’ascensor.

L’objectiu és eliminar o minimitzar el risc associat a l’ús normal, la instal·lació, el manteniment i en les maniobres d’emergència dels ascensors, millorant així la seguretat per a usuaris i el personal de manteniment.

Entre les novetats de seguretat destaquen:

Seguretat i confort per als passatgers

 • Increment de la il·luminació en cabina.
 • Increment de l’àrea d’actuació de la barrera fotoelèctrica per evitar l’atrapament d’objectes. Cortina òptica obligatòria.
 • Més resistència mecànica de panells i sostre de cabina, així com de portes de cabina i pis.
 • Cristall de seguretat en els miralls.
 • Increment de la resistència al foc dels panells de la decoració de cabina.
 • La contracció del formigó és tinguda en compte en el disseny de l’ascensor per edificis de més de 40 m d’altura per assegurar el confort del viatge.

 

Seguretat per al personal de manteniment

 • Incremento dels espais de seguretat en sostre de cabina i fossat per a labors de manteniment.
 • Increment de la il·luminació en el buit.
 • Nou panell de control en el fossat per incrementar la seguretat en les labors de manteniment.
 • Més resistència i altura de la balustrada del sostre de cabina.
 • Més rigidesa de la pantalla del contrapès.

Atenció. Tots els ascensors que es legalitzin després del 31 d’agost de 2017 hauran de complir la nova normativa i no serà possible legalitzar cap instal·lació per la normativa anterior a partir d’aquesta data. No obstant això, a partir del 20 abril de 2016 ja es podran legalitzar ascensors segons aquests nous estàndards, que conviuran amb les actuals EN81-1 i EN81-2, vàlids durant aquest període de transició.

Aspectes clau

Entre els aspectes clau destaca:

 • L’obligació de reportar i mantenir la traçabilitat dels ascensors i dels seus components:

 • Això significa que les empreses que fabriquin, que venguin o que instal·lin components de seguretat d’ascensors han de registrar, amb un mínim de 10 anys, on ha estat comprat i a qui ha estat venut el component en qüestió.
 • Els ascensors i components de seguretat han de portar un número de tipus, lot o sèrie indicant la seva marca i una única adreça de contacte en un idioma comprensible per l’usuari.

 • Les obligacions de comunicació de possibles riscos dels agents econòmics:

 • Aquest punt exigeix que a partir d’ara qualsevol agent que estigui implicat en la cadena de subministrament (instal·lador, fabricador, importador o distribuïdor) haurà de:

 • Oferir la garantia del marcat CE i la documentació i les instruccions adequades. Monitoritzar de manera permanent els defectes i reclamacions.
 • Garantir la conformitat inalterada per transport i emmagatzematge.
 • Notificar de manera immediata els riscos a les agències nacionals de vigilància de mercat.
 • Definir i comunicar accions correctives derivades.
 • Cooperar amb les agències nacionals de vigilància de mercat davant qualsevol requeriment.

Sempre que es detecti un component que presenti un risc de seguretat s’haurà de notificar tant al client com a l’autoritat competent i adoptar les accions correctives com més aviat millor. En aquests casos, la nova directiva facilitarà la localització i la substitució de components potencialment insegurs.

Finalment, la directiva assenyala que els estats membres no impediran la posada en servei d’ascensors o la comercialització de components de seguretat per a ascensors subjectes a la Directiva 95/16/CE que siguin conformes amb aquesta Directiva i que s’hagin introduït al mercat abans del 20 d’abril de 2016.