Deducció de l’IVA abans de l’inici de l’activitat empresarial

L’IVA suportat en la compra de béns o serveis durant la “fase preparatòria” d’un negoci (és a dir, amb anterioritat a l’inici de l’activitat) és deduïble. Per a això, n’hi ha prou amb demostrar que, en incórrer en aquestes despeses, es tenia la intenció d’iniciar una activitat que donava dret a deduir l’IVA suportat. Hisenda ha d’acceptar la deducció de l’IVA suportat, àdhuc en el cas que l’activitat no s’iniciï mai.

Li recordem que l’empresari o professional que té intenció, confirmada per elements objectius, d’iniciar amb caràcter independent una activitat econòmica i realitza les primeres despeses d’inversió, ha de ser considerat subjecte passiu, i en actuar com a tal, té dret a deduir immediatament l’impost sobre el valor afegit (IVA) reportat o ingressat per les despeses d’inversió efectuades per les necessitats de les operacions que pretén realitzar i que tinguin dret a deducció, sense esperar a l’inici de l’explotació efectiva.

Així, ho estableix el Tribunal Suprem, en la seva sentència de 19 de juliol de 2017, recurs de cassació per a la unificació de doctrina, que determina que el criteri preferent per procedir a la deducció de l’IVA suportat abans de l’inici efectiu de les operacions gravades és la intenció de destinar els béns o serveis adquirits o rebuts a una determinada activitat empresarial. Així, en línia amb la sentència del TS de 7 de març de 2014, una vegada nascut el dret, segueix existint encara que l’activitat econòmica considerada no doni lloc a operacions subjectes a gravamen o encara que el subjecte passiu no hagués pogut utilitzar els béns en operacions subjectes a l’impost a causa de circumstàncies alienes a la seva voluntat.

Es poden posar en contacte amb Grup Carles per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.