Deduccions IRPF 2018 per inversió en empreses de nova o recent creació

La celebració el passat dia 14 de setembre de la 3a. edició del Fòrum d’Inversió organitzat per l’àrea de Consultoria de Grup Carles i la xarxa de Business Angels del Col·legi d’Economistes de Barcelona, ha possibilitat novament la trobada de projectes empresarials prèviament seleccionats, amb potencials inversors interessats. Les notes que segueixen a continuació crec poden ajudar els inversors a conèixer el tractament fiscal aplicable a algunes d’aquestes inversions.

Per als que ens dediquem professionalment a l’assessorament fiscal de persones físiques, una de les més freqüents preguntes que rebem és la típica: Què puc fer per desgravar a la meva declaració de renda? Són de domini públic les deduccions estatals per adquisició o lloguer de l’habitatge habitual que persisteixen només en règim transitori. També són conegudes les deduccions per donatius, plans de pensions, etc. Però en canvi, molt pocs contribuents fan ús de les deduccions per inversió en accions o participacions en empreses de nova o recent creació.

En la modalitat de deducció estatal, per a aquest any 2018 pot suposar una deducció del 30% (l’any anterior era el 20%) sobre una base màxima de 60.000€ (l’any anterior 50.000), o sigui pot arribar a suposar un estalvi fiscal de fins a 18.000 euros. Més modesta és la quantia de deducció en la modalitat autonòmica, ja que té un límit de quota de 6.000 €. S’ha de tenir en compte però, que per a una mateixa quantitat invertida és incompatible l’aplicació de les dues deduccions.

Sense entrar en el detall rigorós dels requisits per a cadascuna de les modalitats expressades, podem dir que es tracta d’inversions en societats en les quals tindrem una participació minoritària (màxim 40% en l’estatal i 35% en l’autonòmica) i, per tant, l’inversor no tindrà el control total de la societat. La inversió es pot fer participant directament en la constitució o subscrivint l’ampliació de capital. En aquest darrer cas, la societat s’ha d’haver constituït en els darrers 3 anys. Hi ha un mínim de permanència en la inversió de 3 anys. Si en la venda s’ha obtingut un guany patrimonial, en la modalitat estatal, hi ha la possibilitat de reinvertir en una altra empresa nova o de recent creació, eximint de tributar per la plus-vàlua obtinguda en la transmissió. En tots els casos, la societat ha de tenir activitat econòmica, quedant excloses les que tinguin com a activitat principal la gestió d’un patrimoni.

Hi ha d’altres requisits, en algun cas un màxim de fons propis de la societat, en d’altres, de facturació anual o d’anys màxims de permanència en la inversió. En tot cas, és recomanable un assessorament previ abans d’efectuar la inversió, tant en l’aspecte financer com en el fiscal.