Declarada inconstitucional la plusvàlua municipal quan la quota a pagar superi l’increment o guany obtingut

El Tribunal Constitucional ha dictat novament una sentència sobre l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal) i declara la seva inconstitucionalitat quan la quota resultant a pagar és més gran que l’increment realment obtingut pel contribuent.

El ple del Tribunal Constitucional ha declarat nul el pagament de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com a “plusvàlua municipal”, quan la quota a pagar supera el guany obtingut pel contribuent. D’aquesta manera torna a limitar el cobrament d’aquest impost als ajuntaments. En 2017, ja ho va anul·lar quan existien pèrdues en la venda d’un immoble o terreny

D’aquesta forma, el TC ha estimat la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel jutjat contenciós-administratiu número 32 de Madrid i, en conseqüència, ha declarat que l’article 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals és inconstitucional en l’apartat referit al pagament de la plusvàlua municipal quan la quota de l’impost és superior a la plusvàlua obtinguda en la venda de l’immoble.

La sentència, argumenta que quan existeix un increment de la transmissió i la quota que toca pagar és més gran que l’increment realment obtingut pel ciutadà, s’estaria tributant per una renda “inexistent, virtual o fictícia”, produint un excés de tributació contrari als principis constitucionals de capacitat econòmica i no confiscatorietat, consagrats en la Constitució.

El Tribunal, que farà pública en els pròxims dies la sentència, limita les situacions susceptibles de ser revisades exclusivament a aquelles que no hagin adquirit fermesa a la data de la seva publicació.