Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720)

Recordi que la declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720) s’ha de presentar a l’Agència Tributària entre l’1 de gener i el 31 de març de 2016.

Li recordem que les persones i entitats residents a Espanya el 2015 que tinguin o hagin tingut algun tipus de vinculació amb béns i drets situats fora d’Espanya tenen novament una cita molt important amb la Hisenda espanyola. Des de l’1 gener fins al 31 març 2016 s’ha de presentar el model 720 corresponent a l’exercici 2015 (“Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger”), i cal tenir present que en cas d’incompliment les sancions i conseqüències poden ser molt greus.

Aquest model s’haurà de presentar per via telemàtica (Internet), sense que sigui possible la presentació en paper. Per a aquells que van presentar el model 720 anteriorment, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d’obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels quals van determinar la presentació de la declaració de l’any passat. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar.

Els contribuents hauran d’informar sobre els béns i drets que tenen a l’estranger, tant comptes en entitats financeres, com béns immobles, valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionats o obtinguts fora d’Espanya. S’exclou d’aquesta obligació de declarar quan el seu valor no superi els 50.000 euros per cada tipus de bé o dret.

Atenció. Si l’any passat presentà el model 720 de l’exercici 2014 perquè disposava de dipòsits bancaris, valors (accions, fons d’inversió, assegurances, etc.) o immobles a l’estranger valorats en més de 50.000 euros, entre gener i març de cada any, haurà de tornar a presentar aquest model en qualsevol d’aquests dos supòsits:

  • Si el valor dels seus béns augmenta en més de 20.000 euros.

  • O bé si ha deixat de ser titular o autoritzat d’algun dels béns prèviament declarat.

 

Quins subjectes estan obligats?

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents, etc.) estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa anual, sempre que siguin titulars o autoritzats en comptes a l’estranger el saldo conjunt dels quals sigui superior a 50.000 euros. Així mateix, tenen l’obligació de declarar la informació els titulars de valors, accions, fons, assegurances de vida, béns immobles o qualssevol altres actius situats o dipositats a l’estranger, per un import superior conjunt a 50.000 euros. A més dels titulars jurídics, i tret que apliqui alguna exoneració que s’hagi d’analitzar detingudament, estan obligats els coneguts com a titulars reals, això és, aquells que posseeixin o controlin més del 25% dels esmentats actius a través d’entitats amb personalitat jurídica o sense.

 Hi pot haver moltíssimes persones obligades, en particular estrangers residents, perquè n’hi ha prou amb tenir una petita part (encara que sigui un 1%) d’un o diversos comptes a l’estranger amb saldo superior a 50.000 € (o fins i tot no tenir res i ser un simple autoritzat), o tenir una petita part d’un immoble amb valor superior a aquesta quantitat.

Atenció. L’obligació no es podrà obviar pel fet d’haver tancat els comptes bancaris o haver venut les accions al llarg de l’exercici 2015, ja que estan obligats a declarar els qui hagin estat titulars o autoritzats qualsevol moment de l’any.

Importants conseqüències en cas d’incompliment

La sanció per no presentar la declaració o fer-ho amb errors o omissions és de 5.000 euros per dada o grup de dades, amb un mínim de 10.000 euros per cada grup de béns. La sanció per presentar-la fora de termini és de 100 euros per dada amb un mínim de 1.500 euros per cada grup.

A més d’aquesta sanció, la normativa estableix una altra greu conseqüència tant per no complir l’obligació d’informar com per fer-ho fora de termini, i és que Hisenda pot arribar a considerar que els béns a l’estranger són guany patrimonial no justificat i cobrar per l’IRPF una quota fins al seu tipus màxim marginal o en l’impost sobre societats, sobre el seu valor més una sanció addicional del 150% sobre aquesta quota. I això fins i tot encara que aquests béns i drets procedeixin de períodes prescrits.