OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents condicions generals de contractació i utilització (en endavant “Condicions Generals”) són les que regeixen la provisió de fons, la inscripció a activitats formatives i esdeveniments i el pagament de les factures emeses per GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, SL (en endavant, “el titular”), a través del lloc web https://www.gcarles.com (en endavant, “la pàgina web”). S’entén per client tant el consumidor i usuari segons el concepte legal del mateix establert per la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, com l’empresari o professional persona física o jurídica. En els casos en què alguna de les presents condicions generals o en què part o tota la seva regulació es refereixi únicament a consumidors i usuaris, o únicament a empresaris o professionals, s’indicarà específicament.

Tant la navegació per la pàgina web, com l’ús de la pàgina web per al pagament de les factures emeses pel titular, per a la realització de provisions de fons o per a la inscripció a activitats formatives i esdeveniments, suposen l’acceptació, per part del client, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació i utilització.

En acceptar aquestes condicions, com a usuari, quedarà vinculat per aquestes que, juntament amb la política de privacitat, regiran la relació contractual entre l’usuari i el titular.

Si l’usuari no està d’acord amb alguna part de les presents Condicions Generals, no podrà utilitzar els serveis de pagament de les factures, de realització de provisions de fons o d’inscripció a activitats formatives i esdeveniments, que s’ofereixen en la pàgina web.

L’usuari s’obliga a realitzar un ús lícit de la pàgina web i dels serveis oferts, respectant la legislació vigent i abstenint-se de lesionar els drets i interessos de terceres persones i del titular.

El titular podrà modificar la pàgina web i les presents condicions per efectuar tots els canvis i modificacions que estimi convenients i necessaris per a la seva adequada funcionalitat, sense previ avís.

GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, SL (el titular), és una societat degudament constituïda amb domicili social a Igualada (08700), a la Rambla Sant Ferran, número 45, identificada fiscalment amb el CIF número B-63344329 i que es troba degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 36071, foli 52, full B-276079, inscripció 1a.

EDAT MÍNIMA DE CONTRACTACIÓ

Els serveis oferts a la pàgina web de GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, SL estan disponibles únicament per a persones jurídiques i per a persones físiques majors de 18 anys.

Mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals el client manifesta ser major d’edat (al menys 18 anys) i tenir capacitat legal per a utilitzar els serveis oferts a través de la pàgina web https://www.gcarles.com, i que comprèn i entén les condicions generals en la seva totalitat.

SERVEIS

Els serveis que la societat GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, SL ofereix a través de la seva pàgina web, són els de pagament, per mitjà de plataformes virtuals, de les factures emeses per la societat, de provisions de fons i d’inscripció a activitats formatives i esdeveniments.

UTILITZACIÓ DELS SERVEIS

Per al pagament de factures, el client haurà d’accedir a l’apartat ‘Plataforma de pagament’, que esta situat al menú de la web ‘Serveis on-line’ i indicar el número de factura pel qual vol realitzar el pagament.

Per al pagament de provisions de fons, el client haurà d’accedir a l’apartat ‘Plataforma de pagament’, que esta situat al menú de la web ‘Serveis on-line’ i indicar el concepte de la provisió de fons per la qual vol realitzar el pagament.

Per al pagament de drets d’inscripció a activitats formatives i esdeveniments, el client haurà d’accedir a l’apartat ‘Plataforma de pagament’, que esta situat al menú de la web ‘Serveis on-line’ i indicar la referència de la formació o esdeveniment pel qual vol realitzar el pagament.

Una vegada introduïdes les dades requerides, la pàgina web dirigirà el client a la interfície de pagament, on haurà d’introduir l’import i escollir el tipus de pagament que desitgi realitzar, d’entre les opcions que s’ofereixen.

Una vegada realitzat el pagament, es comprovarà que l’import abonat es correspon amb l’import de la factura, la provisió de fons o la quota d’inscripció a l’activitat formativa o esdeveniment corresponent, en cada cas. De no correspondre, es procedirà a requerir l’usuari per tal que regularitzi el pagament. Si aquest no ho fa en el termini de 5 dies hàbils des de la data en què se l’hagi requerit per a fer-ho, s’interposaran les accions que s’estimin convenients.

L’usuari és responsable de la veracitat de les dades que proporcioni en la pàgina web a l’hora d’efectuar els respectius pagaments i, per tant, respon de les conseqüències que es poguessin ocasionar per proporcionar dades falses o errònies.

FORMA DE PAGAMENT

Els clients podran realitzar els pagaments dels imports de referència a la societat GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, SL, per qualsevol dels següents mitjans:

 • Pagament amb targetes de crèdit o dèbit:

  El pagament amb targeta de crèdit o de dèbit es realitza a través de l’entitat bancària “Banc de Sabadell”, que disposa de sistemes d’alta seguretat. L’entitat bancària admet les principals targetes de crèdit i de dèbit: Visa, Mastercard.

  Aquesta forma de pagament no suposa cap cost addicional per a l’usuari.

  En seleccionar l’opció “pagament amb targeta”, li apareixerà a l’usuari la pantalla del portal de pagament on se li sol·licitarà la introducció de l’import total a pagar.

  En la referida pantalla encriptada, haurà d’introduir les dades de la seva targeta, les quals únicament seran conegudes per l’entitat bancària Banc de Sabadell.

  Una vegada acceptat el pagament, el titular el rep i es procedeix a la seva comprovació. El titular serà l’únic que tindrà constància que s’ha efectuat el pagament.

 • Pagament pel sistema BIZUM:

  Per realitzar el pagament per mitjà del sistema BIZUM, cal que l’usuari es connecti a la seva entitat bancària, a la secció BIZUM. Des d’allà, haurà d’introduir el número de telèfon associat al servei i la clau per a compres online de BIZUM (si l’usuari no disposa de la referida clau, es pot sol·licitar a l’entitat bancària de l’usuari).

  L’usuari rebrà un SMS amb un codi de confirmació que haurà d’introduir a la finestra de pagament i finalitzar-lo.

  L’import mínim per a l’ús del servei és de 0,50 Euros.

  La possibilitat d’utilitzar aquest servei restarà subjecta a la disponibilitat de cada entitat bancaria per a poder realitzar compres online mitjançant el sistema BIZUM.

El titular del domini podrà modificar les modalitats de pagament, fent-ho constar degudament.

Amb la finalitat que GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, SL pugui dur a terme les gestions oportunes, el client li notificarà a la major brevetat possible, qualsevol càrrec indegut o fraudulent. Aquesta notificació podrà realitzar-la per correu postal a l’adreça Rambla Sant Ferran, número 45 d’Igualada (08700), per correu electrònic a l’adreça gcarles@gcarles.com o mitjançant trucada al número de telèfon 93 801 72 20.

REEMBORSAMENT

D’acord amb l’establert en l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, el dret de desistiment no és aplicable a les prestacions de serveis, una vegada aquestes hagin estat completament executades. El dret de desistiment tampoc és aplicable a les prestacions de serveis una vegada la seva execució s’hagi iniciat.

En cas que l’usuari exerceixi el dret de desistiment en alguna de les situacions en què aquest no és d’aplicació, d’acord amb l’establert en la present clàusula, GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, SL no realitzarà el reemborsament de l’import abonat.

En cas que calgui procedir al reemborsament d’alguna quantitat, el titular realitzarà el reemborsament de l’import abonat de la mateixa forma en què es va efectuar el pagament.

El client s’obliga a realitzar un ús lícit del procés de pagament, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

El client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en complimentar els formularis de pagament, evitant causar perjudicis a GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, SL producte de la seva incorrecció.

DADES PERSONALS

GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, SL tractarà les dades que faciliti el client de conformitat amb la Política de Privacitat que es pot consultar en el següent enllaç:

https://www.gcarles.com/politica-de-privacitat/

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

En cas de conflictes en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, tractant-se de consumidors finals, d’acord amb la normativa aplicable seran competents els jutjats del lloc de compliment de l’obligació o els del domicili de la part compradora.

En cas que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals d’Igualada (Barcelona).