Comunicació a la Seguretat Social dels treballadors desplaçats

Si la seva empresa desplaça un treballador a un altre país de forma temporal, ha de comunicar aquest desplaçament a la Seguretat Social. Aquesta comunicació es realitza per a poder continuar cotitzant a Espanya durant el desplaçament, de manera que el treballador segueixi cobert per la Seguretat Social en cas d’accident o malaltia.

Li recordem que si la seva empresa desplaça un treballador a un altre país de forma temporal, ha de comunicar aquest desplaçament a la Seguretat Social. Aquesta comunicació es realitza per a poder continuar cotitzant a Espanya durant el desplaçament, de manera que el treballador segueixi cobert per la Seguretat Social en cas d’accident o malaltia. Encara que el desplaçament duri un dia, la seva empresa ha de realitzar la comunicació.

DESPLAÇAMENT A PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA

Si es desplaça de forma temporal un treballador a un sol país de la Unió Europea, Suïssa, Islàndia, Liechtenstein o Noruega, s’ha de continuar cotitzant a Espanya si es compleixen els següents requisits:

  • La durada del desplaçament no ha d’excedir de 24 mesos.
  • El treballador ha d’haver estat cotitzant anteriorment a Espanya (s’entén complert aquest requisit si portava cotitzant un mes en alguna empresa espanyola).
  • El treballador desplaçat no ha de ser enviat per a substituir una altra persona prèviament enviada, tret que si entre la suma de tots dos desplaçaments no sumen més de 24 mesos.

Si no es compleix algun d’aquests requisits, la cotització s’ha de realitzar al país de destinació.

No obstant això, si el desplaçament finalment dura més de 24 mesos, i continua tenint caràcter temporal, es pot sol·licitar a la TGSS el manteniment de la cotització a Espanya. Si perd el seu caràcter temporal, és a dir, l’empleat es quedarà a treballar al país de destinació, caldrà cursar la seva baixa en la Seguretat Social espanyola.

L’empresa ha de comunicar a la Seguretat Social el desplaçament mitjançant el model TA-300, emetent la Seguretat Social el formulari A1, i aquest document és el que el treballador ha de portar al país de destinació (per a acreditar que cotitza al país d’origen).

DESPLAÇAMENT A PAÏSOS FORA DE LA UNIÓ EUROPEA

Amb conveni bilateral

Si existeix conveni bilateral entre tots dos països, el treballador cotitzarà conforme el que estableixi en aquest conveni regulador.

El desplaçament, igual que en el cas dels països de la UE, s’haurà de comunicar el model TA-300 i un formulari específic per a cada país (al web de la Seguretat Social trobarà els models específics per a aquests països)

Sense conveni bilateral

Si el país de destinació no és europeu i tampoc hi ha conveni, la situació del treballador desplaçat es considera que és assimilada a l’alta, durant la qual contínua l’obligació de cotitzar a Espanya.

A diferència dels supòsits anteriors, no es preveuen límits temporals, per la qual cosa s’ha de cotitzar durant tot el període que duri el desplaçament.

Caldrà revisar si el país de destinació obliga a cotitzar en la seva Seguretat Social pel treballador. Si és així, tant l’empresa com el treballador hauran de cotitzar en tots dos països.

En aquest cas, l’empresa comunica a la Seguretat Social el desplaçament mitjançant el model DP-90 i li retornaran una còpia segellada. Aquest model no està disponible al web de la Seguretat Social.

Atenció. La Seguretat Social també ha habilitat un apartat al seu web per comunicar els desplaçaments. No obstant això, la pròpia Administració recomana efectuar el tràmit en paper per a agilitar la gestió.

TARGETA SANITÀRIA

Així mateix, si el país de destinació és europeu, digui al seu treballador que sol·liciti la targeta sanitària europea (aquesta gestió l’ha d’efectuar ell mateix).