Comença el compte enrere per al subministrament immediat d’informació (SII) de l’IVA a l’AEAT: des de l’1 de juliol de 2017

Els empresaris o professionals acollits al SII estan obligats a portar a través de la seu electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels registres de facturació, els llibres registres de factures expedides i rebudes, béns d’inversió i de determinades operacions intracomunitàries de l’IVA. Per a això, han de remetre a l’AEAT els detalls sobre la seva facturació, amb la informació de la qual s’aniran configurant gairebé en temps real els diferents llibres registre. Es podrà optar per primera vegada al SII en el mes de juny del 2017. Aquesta opció tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2017 i no necessita confirmació per part de l’Administració. L’opció implicarà l’obligació de fer una autoliquidació mensual de l’IVA.

El Reial decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans electrònics en la gestió de l’IVA, va establir un nou sistema de gestió de l’IVA basat en el subministrament immediat d’informació (SII), aplicable per a grans empreses i optatiu per a la resta, que entrarà en vigor l’1 de juliol de 2017, creant així un model d’informació instantània a emplenar per determinats subjectes passius de l’IVA, que tenen l’obligació de remetre a través de la seu electrònica de l’AEAT la informació que contenen els llibres registre de l’IVA, a més d’algunes dades addicionals.

El sistema suposa la gestió dels llibres registre de l’IVA a través de la pàgina web de l’AEAT, i que cadascun d’ells es va formant amb la remissió de la informació relativa a les diferents operacions que s’han de registrar en els llibres; remissió que acosta el moment del registre o comptabilització de les factures al de la realització efectiva de l’operació econòmica. Suposa, per això, un important canvi en la gestió de l’IVA.

Afecta el SII a tots els subjectes passius de l’IVA?

El SII és obligatori per als empresaris i professionals i altres subjectes passius el període de liquidació dels quals coincideixi amb el mes natural: grans empreses (facturació superior a 6.010.121,04 € l’any anterior), grups d’IVA i inscrits en el REDEME (Registre de devolució mensual de l’IVA).

Igualment el podran utilitzar de forma voluntària els qui exerceixin l’opció a través de la corresponent declaració censal (model 036), en aquest cas, el seu període de declaració serà mensual.

Atenció. Es podrà optar per primera vegada al SII en el mes de juny del 2017. Aquesta opció tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2017 i no necessita confirmació per part de l’Administració. L’opció implicarà l’obligació de fer una autoliquidació mensual de l’IVA.

Els qui optin pel SII hauran de complir amb el subministrament dels registres de facturació durant almenys l’any natural pel qual s’exercita l’opció. Complert l’anterior, es podrà renunciar al sistema a la declaració censal (model 036) en el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en el qual hagi de fer efecte.

Especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT

El Reial decret 596/2016, de 2 de desembre exigia d’un desenvolupament que recollís algunes obligacions addicionals, així com el procediment de remissió de la informació i altres aspectes relacionats amb els models d’autoliquidació o informatius sofriran importants canvis. Això es realitza a través de l’Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig (publicada en el BOE de 15 de maig i en vigor, excepte alguna excepció, l’1 de juliol de 2017), on es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT.

Amb l’aprovació d’aquesta ordre hem de tenir en compte el següent:

1. Es realitza el desenvolupament dels camps de registre que s’ha informar en els llibres registre de l’IVA i de la forma en què es realitzarà aquest subministrament a través de la seu electrònica de l’AEAT.

– Respecte al contingut dels llibres registre de factures expedides:

 • s’estableix la tipologia de registres de factures: completa, simplificada, rectificativa, emesa en substitució de factures simplificades o assentament resum.
 • s’indica quines de les operacions amb transcendència tributària de les quals fins ara s’informava a través del model 347 o 340 s’han d’identificar: facturació d’agències de viatges, operacions d’arrendament de local de negoci, cobraments per compte de tercers d’honoraris professionals, imports percebuts en transmissions d’immobles subjectes a IVA, imports percebuts en metàl·lic de més de 6.000 euros a l’any i operacions d’entitats asseguradores per les quals no s’expedeixi factura. Aquestes dues últimes operacions s’informen amb caràcter anual.

– Respecte al contingut dels llibres registre de factures rebudes:

 • s’estableix la tipologia de registres de factures: completa, simplificada, assentament resum, document duaner (DUA) i justificants comptables. La identificació de la factura rebuda com a rectificativa o en substitució de factures simplificades és opcional per al receptor.
 • s’indica quines de les operacions amb transcendència tributària que fins ara s’informaven a través del model 347 o 340 s’han d’identificar: operacions d’arrendament de local de negoci, adquisicions de béns o serveis al marge de qualsevol activitat empresarial o professional realitzades per ens públics, compres de les agències de viatges que facturin d’acord amb DA 4a del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i operacions d’entitats asseguradores per les quals no s’expedeixi factura. Aquestes dues últimes operacions s’informen amb caràcter anual.

– En l’ANNEX I de l’Ordre es recullen els camps de registre a informar d’acord amb el seu desenvolupament i amb el previst en els articles 63 a 66 del Reglament de l’IVA. El format i disseny dels missatges informàtics a enviar s’ajustarà a aquests camps recollits en l’ANNEX I i el seu format i disseny seran els que constin a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a Internet.

– Per a aquells casos en els quals existeixin autoritzacions de simplificació en matèria de facturació o relatives a sistemes de registre específics d’acord amb l’article 62.5 del Reglament de l’IVA, s’haurà d’enviar l’autorització corresponent amb caràcter previ al subministrament de registres de facturació que s’hi refereixin. El nombre de registre obtingut en enviar l’autorització serà un camp més a informar en cada missatge informàtic.

– El procediment per realitzar el subministrament serà:

 • Mitjançant els serveis web basats en l’intercanvi de missatges en format XML. Cadascun d’aquests missatges contindrà un nombre màxim de registres de facturació per enviament. Aquest nombre màxim serà el que es defineixi a la seu electrònica de l’AEAT a Internet. (Actualment aquest nombre màxim de registres per cada enviament és de 10.000, no obstant això el nombre d’enviaments és il·limitat).

Tan sols es poden realitzar enviaments amb certificat electrònic.

 • Mitjançant la utilització del formulari web. Es permetrà el subministrament dels registres de facturació de forma individual.

            Els enviaments es poden realitzar amb certificat electrònic, i si escau amb cl@ve PIN     (persona física titular del llibre o apoderada).

Informació que s’ha de subministrar del primer semestre de 2017

Es determina la informació que s’ha de subministrar en relació amb el primer semestre del 2017 així com la manera d’enviar-la. En concret:

 • Haurà de contenir la informació de les operacions realitzades durant el primer semestre del 2017 que hagin de ser anotades en els llibres registre de l’IVA.
 • Les anotacions efectuades en els llibres registre durant aquest primer semestre s’efectua d’acord amb la redacció del Reglament de l’IVA (RIVA) vigent en aquest període. Això vol dir que exclusivament s’anotaran en els llibres aquelles dades que resulten obligatòries per a tots els empresaris o professionals (hagin d’aplicar o no el sistema de SII), ja que no hi ha obligació d’anotar més que aquelles dades que fins ara han resultat de registre obligat.
 • Això és, el problema que es plantejava era si havien de subministrar-se a més totes les dades que resulten obligatòries conforme a la nova redacció del RIVA que entrarà en vigor l’1 de juliol de 2017. La resposta és negativa: la informació obligatòria a subministrar serà la prevista en els articles 63, 64 i 66 del RIVA en la redacció vigent a 30 de juny de 2017, i no en la redacció vigent a partir de l’1 de juliol de 2017.
 • Això sí, s’estableix que s’haurà de subministrar també la informació amb transcendència tributària al fet que es refereixen els articles 33 a 36 del Reglament general d’inspecció i gestió tributària (RGIT), la qual cosa obligarà, per tant, a tenir especial cura per part dels empresaris o professionals que hagin de subministrar la informació.
 • La informació anterior s’haurà de subministrar identificant que es tracta de la corresponent al primer semestre del 2017.
 • Respecte del llibre registre de béns d’inversió, inclourà les anotacions corresponents a tot l’exercici 2017 (recordem que aquesta informació s’ha de subministrar en el mes de gener de l’exercici següent a què es refereix aquesta informació).
 • Determinades dades s’han d’enviar amb caràcter anual. Aquesta informació, a subministrar en el mes de gener de l’exercici següent a què corresponguin (així la de l’exercici 2017 se subministrarà al gener del 2018), inclourà també les operacions corresponents al primer semestre del 2017. Així, per exemple, respecte dels cobraments superiors a 6.000 euros, ja que per calcular aquest límit s’han de sumar tots aquells que hagin estat percebuts d’una mateixa persona o entitat durant el 2017, i no solament aquells rebuts durant el segon semestre del 2017.
 • Finalment s’ha previst una lògica excepció al subministrament d’informació referida al primer semestre del 2017. Es tracta dels subjectes passius inscrits en el Registre de devolució mensual (REDEME). Per a ells l’obligació de remetre els registres de facturació, corresponents al primer semestre del 2017 s’entendrà complerta mentre que estan obligats a la presentació de la declaració informativa sobre Llibres registres durant el període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2017.

Altres modificacions

S’estableixen modificacions de les declaracions censals (models 036 i 037), per habilitar en el model 036 l’opció i renúncia a la gestió dels llibres registre a través de la seu electrònica de l’AEAT i la comunicació que l’obligació d’expedir factura s’està realitzant pels destinataris de les operacions o per tercers. Les modificacions introduïdes en el model 037 són de caràcter merament tècnic. (ANNEX III de l’Ordre)

– Modificació del model 390 de Declaració-resum anual de l’IVA per procedir a incloure als subjectes passius que hagin de portar els llibres registre a través de la seu electrònica de l’AEAT dins del col·lectiu que quedarà exonerat de l’obligació de presentar aquesta declaració.

– La modificació del model 303, d’autoliquidació de l’IVA (ANNEX V de l’Ordre), com en el model 322 de «Grup d’entitats. Model individual. Autoliquidació mensual» (ANNEX IV de l’Ordre) per exigir una determinada informació addicional en el model d’autoliquidació corresponent a l’últim període de declaració del col·lectiu de subjectes passius que quedin obligats o optin a la gestió dels llibres registre a través de la seu electrònica. Aquest detall addicional conté informació sobre el tipus d’activitats econòmiques a les quals es refereix la seva declaració, si escau, sobre el percentatge de prorrata aplicable, sectors diferenciats i percentatges de tributació a diverses Administracions, així com del detall del volum total d’operacions realitzades en l’exercici.

– Modificació dels terminis per a la presentació telemàtica amb domiciliació de pagament de les autoliquidacions mensuals de l’IVA.

Opcions a presentar en el mes de juny del 2017 i termini de compliment de l’obligació de remetre la informació durant el 2017

1. Opcions a exercitar en el mes de juny

L’Ordre HFP/417/2017 aprova els models de declaració censal, i s’estableix que entraran en vigor a partir de l’1 de juny de 2017. Tot i que no s’hi regulen l’exercici de les opcions que té el subjecte passiu, s’ha de recordar que durant aquest mes de juny:

 • Els subjectes passius que no tinguin l’obligació d’aplicar el sistema de SII podran optar per la seva aplicació, mitjançant la presentació de la corresponent declaració censal. En el cas que no estiguin inclosos en el REDEME, seria el moment oportú també d’incloure’s en aquest registre, si així ho estimen, ja que no es troba cap motiu per no estar-hi acollit, atès que no suposa un increment en l’incompliment de les obligacions formals (al marge de les quals s’ha optat per aplicar el sistema SII).
 • Els subjectes passius inclosos en el REDEME podran presentar durant el mes de juny del 2017 l’opció per la renúncia a aquest sistema de devolució, i es podran donar de baixa en el registre. No obstant això, s’ha d’advertir que els subjectes passius que tinguin la condició de gran empresa o que estiguin acollits al règim especial del grup d’entitats han d’aplicar en tot cas el sistema de SII, per la qual cosa la lògica del sistema suposarà que no es donin de baixa del REDEME. Per això, l’opció per la renúncia al REDEME s’exercitarà per aquells subjectes passius en els quals no concorrin les circumstàncies anteriors.
 • La comunicació del compliment de l’obligació d’expedir factura pels destinataris de les operacions o per tercers, que faci efecte a partir de l’1 de juliol de 2017, es podrà realitzar a partir del mes de juny del 2017, i es presentarà la declaració censal.

2. Terminis per a la remissió electrònica dels registres de facturació durant l’any 2017

El termini de 4 dies naturals per al subministrament dels registres de facturació, queda fixat en 8 dies naturals per a:

 • Les factures expedides des de l’1 de juliol fins al 31 de desembre de 2017.
 • Les factures rebudes i els documents en els quals constin les quotes liquidades per les duanes el registre comptable de les quals es realitzi des de l’1 de juliol fins al 31 de desembre de 2017.
 • Les operacions del llibre registre de determinades operacions intracomunitàries l’inici de l’expedició o transport de les quals, o, si escau, el moment de la recepció dels béns al fet que es refereixen, es produeixi des de l’1 de juliol fins al 31 de desembre de 2017.

Per a més informació sobre el subministrament immediat d’informació de l’IVA (SII):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_.shtml

Es poden posar en contacte amb Grup Carles per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.