Campanya d’informe de vida laboral d’empreses

La Tresoreria General de la Seguretat Social, igual que l’any passat, es dirigirà en els pròxims dies a les empreses que en el 2018 han realitzat les seves liquidacions de quotes a través del Sistema de Liquidació Directa, per a oferir-los informació rellevant respecte de la seva situació laboral i de cotització.

Les empreses també compten amb un informe de vida laboral. Es tracta d’un document que conté la informació més rellevant sobre la cotització a la Seguretat Social de les empreses en l’últim any. La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) va començar a remetre aquest informe l’any passat a les empreses que realitzen les seves liquidacions a través del Sistema de Liquidació Directa amb la informació relativa a l’exercici 2017 i ara es fa arribar la del 2018.

La Vida Laboral d’Empresa conté informació sobre les liquidacions de quotes presentades davant la Tresoreria General durant l’any 2018, indicant les quotes que n’ha calculat i les que han estat abonades per l’empresa com a subjecte responsable de l’ingrés. Respecte d’aquesta informació també se li indiquen, en funció de les declaracions efectuades al llarg de l’any, les bases de cotització dels treballadors, les deduccions en la cotització i els imports dels diferents conceptes retributius declarats per a cada treballador. També s’ofereix l’evolució mensual de les cotitzacions realitzades al llarg de l’any 2018, així com un gràfic sobre els treballadors en alta en cada període mensual. És rellevant també la informació de la situació de l’empresa a la data d’extracció que s’indica en l’informe, en relació amb l’ingrés de les quotes, incloent, si es donés el cas, l’import del deute que manté amb la Seguretat Social.

A fi de fer més accessible i immediata l’obtenció d’aquest informe, en aquesta ocasió no es remet per via postal al domicili de l’empresa, sinó que es posarà a la disposició de l’empresari a través de l’apartat de Notificacions Telemàtiques de la Seu Electrònica de la Seguretat Social, en la nova opció de “Comunicacions telemàtiques”. Aquesta posada a disposició es comunicarà mitjançant un avís dirigit al correu electrònic de l’empresa que consta en aquesta Tresoreria General de la Seguretat Social. Si bé els autoritzats RED no són destinataris d’aquesta comunicació i, per tant, no podran descarregar l’informe, el seu coneixement d’aquestes matèries, derivat de la realització de les gestions en el Sistema RED en representació de les empreses, els permetrà atendre les possibles consultes que els puguin dirigir.

Objectiu de l’informe

L’objectiu de la TGSS amb aquest informe és facilitar a les empreses la informació més rellevant sobre la seva cotització a la Seguretat Social, gràcies al Sistema de Liquidació Directa que, en l’actualitat, utilitzen gairebé la totalitat de les empreses.

Aquest sistema, a més de suposar un avanç en la simplificació de l’obligació de cotitzar, permet proporcionar més informació sobre les cotitzacions, incidint en el detall dels imports i càlculs realitzats per a cada treballador, la qual cosa suposa una millora en la transparència del sistema.

A qui va dirigit

A empreses amb treballadors en alta en l’últim exercici, sempre que hagin presentat les seves liquidacions de quotes durant tot l’any mitjançant el Sistema de Liquidació Directa.

Quina informació conté

La informació s’estructura en els següents apartats:

 • Dades identificatives:

Inclou informació sobre la raó social o el número d’identificació fiscal associat al codi de compte de cotització principal que identifica a l’empresa davant la Seguretat Social, en la data que s’indica en l’informe. Així mateix mostra el domicili social de l’empresa, correu electrònic i el número de codi o codis de compte de cotització secundaris associats al codi de compte de cotització principal, sense incloure els del sistema especial per a empleats de llar.

 • Dades sobre cotització:
 1. Liquidacions presentades. Es proporciona la informació relacionada amb el número de liquidacions presentades per l’empresa, distingint liquidacions ordinàries i liquidacions complementàries presentades dins del termini reglamentari d’ingrés.
 2. Quotes calculades per la TGSS. Detalla la informació referida a les quotes calculades per la Tresoreria d’acord amb la informació remesa per l’empresa i la que consta en aquesta entitat, distingint l’import corresponent a l’aportació de l’empresari i a la del treballador.
 3. Bases de cotització. Conté l’import de les bases de cotització per contingències comunes, contingències professionals i per hores extraordinàries.
 4. Deduccions i compensacions. Informa sobre les deduccions (reduccions i bonificacions aplicades en les cotitzacions a la Seguretat Social), compensacions aplicades per situacions d’incapacitat temporal en règim de pagament delegat i bonificacions per la formació professional per a l’ocupació dels treballadors (formació contínua).
 5. Conceptes retributius abonats. Ofereix informació sobre aquests conceptes comunicats per l’empresa fins a la data de generació de l’informe. Es diferencia l’import d’aquells que es troben inclosos en el càlcul de la base de cotització dels que n’estan exclosos.
 6. Quotes ingressades. En aquest apartat es mostren els imports ingressats per l’empresa en relació amb les liquidacions presentades l’any, sempre que l’ingrés s’hagi realitzat en termini i per la totalitat de la liquidació, diferenciant la quantia corresponent a l’aportació a càrrec de l’empresa i a càrrec del treballador.
 7. Situació sobre l’ingrés de quotes de la Seguretat Social. S’informa sobre la situació de l’empresa en relació amb el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social a l’últim dia del mes anterior a la data indicada en aquest apartat. En cas d’haver-hi un deute es detalla l’import total.
 8. Ajornament de quotes. Si l’empresa manté deute ajornat a l’últim dia de l’exercici, s’informa de l’import pendent d’amortització al final de l’exercici.

 • Altres dades del CCC principal:

Aquest apartat ofereix informació addicional de l’empresa referida al codi de compte de cotització principal i actualitzada a la data de generació de l’informe. S’identifica l’autoritzat RED que gestiona el codi de compte de cotització principal, els convenis col·lectius aplicables, així com la mútua o mútues col·laboradores amb les quals manté formalitzada la cobertura de les contingències professionals i l’opció sobre la prestació econòmica per incapacitat temporal per contingències comunes. Si resulten d’aplicació diversos convenis col·lectius a l’empresa, per a més senzillesa en el maneig de la informació proporcionada, es limita a un màxim de 10 convenis.

 • Informació gràfica sobre:
 1. Evolució de la seva cotització a la Seguretat Social: ofereix l’evolució temporal de l’any de les quotes calculades per la TGSS a partir de les liquidacions ordinàries i complementàries presentades per l’empresa en termini reglamentari d’ingrés. Es diferencia l’aportació a càrrec de l’empresa i a càrrec dels treballadors.
 2. Evolució nombre de treballadors al final de cada mes en alta: mostra l’evolució del nombre de treballadors que es trobaven en situació d’alta en l’empresa a la finalització de cadascun dels mesos de l’any.
 3. Nombre de treballadors per cada modalitat del contracte de treball: representa el nombre de treballadors que consten en situació d’alta en l’empresa en l’exercici, distribuïts en funció de la seva modalitat contractual.
 4. Volum de treball segons modalitat del contracte de treball: relaciona la modalitat contractual i el volum de treball que correspon a cada tipus de contracte.
 5. Evolució de jornades reals: mostra l’evolució temporal del nombre de jornades reals, efectivament treballades, declarades per l’empresa durant l’any pels treballadors amb modalitat de cotització per bases diàries en el sistema especial de treballadors per compte d’altri agraris (règim 0163).

Accés a l’informe

Les empreses poden consultar o descarregar aquest informe en la Seu Electrònica de la Seguretat Social, dins de l’apartat “Notificacions telemàtiques”, a través de l’opció “Comunicacions telemàtiques”.

Comunicacions telemàtiques

Per poder rebre aquestes i altres comunicacions rellevants és important que l’empresa comuniqui les seves dades de contacte: telèfon mòbil i correu electrònic a través del servei de la Seu Electrònica de la Seguretat Social situat en l’apartat Empreses/Afiliació i Inscripció/Comunicació de telèfon i correu electrònic de l’empresari.