Beneficis fiscals per reparar els danys causats per la borrasca “Filomena”

Al BOE del dia 19 de maig de 2021 i que va entrar en vigor el 20 de maig, s’ha publicat el Reial decret llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca «Filomena».

Com és habitual quan es produeixen catàstrofes naturals (intenses nevades, en aquest cas), el Govern aprova una sèrie de mesures de caràcter excepcional que contribueixen al restabliment de la normalitat a les zones afectades.

Doncs bé, al BOE del dia 19 de maig i que va entrar en vigor el 20 de maig, s’ha publicat el Reial decret llei 10/2021, que té per objecte l’adopció de mesures complementàries a les contemplades en l’Acord del Consell de Ministres, de 19 de gener de 2021, pel qual es declaren determinades comunitats autònomes zona afectada greument per una emergència de protecció civil, a conseqüència de l’episodi «Filomena» 1/2021, i s’amplia aquesta declaració i l’aplicació de les esmentades mesures a les comunitats autònomes de Canàries, Cantàbria, Catalunya, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana.

La previsió d’intenses nevades a conseqüència de la borrasca «Filomena» va determinar l’activació dels corresponents plans territorials o especials de les comunitats autònomes del Principat d’Astúries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Andalusia, Aragó, Madrid, La Rioja i Navarra en la seva fase màxima d’emergència. En altres comunitats autònomes, l’activació dels plans es va produir en alguna fase inferior.

A continuació, els exposem les mesures d’índole tributària contingudes en l’esmentat RDL 10/2021 i, on es recullen beneficis fiscals:

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Es concedeix una reducció en l’IAE corresponent a l’exercici 2020 per als sinistres que hagin tingut lloc en 2020, i a l’exercici 2021 per als sinistres que ocorrin en 2021.

Aquesta reducció es concedeix a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, marítim-pesquers, turístics i professionals els locals de negoci o que els seus béns afectes a aquesta activitat hagin estat danyats com a conseqüència directa dels sinistres causats per pluges torrencials, neu, calamarsa, pedra, vent, inundacions, desbordaments de rius i torrents, fenòmens costaners, incendis forestals o altres fets catastròfics esdevinguts des de l’1 d’abril de 2020 fins al 30 de juny de 2021, sempre que haguessin hagut de ser objecte de reallotjament o s’hagin produït danys que obliguin al tancament temporal de l’activitat.

La reducció serà proporcional al temps transcorregut des del dia en què s’hagi produït el cessament de l’activitat fins al seu reinici en condicions de normalitat, ja sigui en els mateixos locals, ja sigui en altres d’habilitats a aquest efecte, sense perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys produïts doni origen a això, el supòsit de cessament en el seu exercici, que farà efecte des del dia 31 de desembre de 2019 quan el sinistre hagi tingut lloc en 2020, i des del 31 de desembre de 2020 quan el sinistre esdevingui en 2021.

Aquesta reducció en la quota de l’IAE també s’estendrà als recàrrecs legalment autoritzats.

Els contribuents que, tenint dret a aquests beneficis haguessin satisfet els rebuts corresponents als citats exercicis fiscals podran demanar la devolució de les quantitats ingressades.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

Es concedeix l’exempció de l’IRPF als ajuts excepcionals per danys personals.

L’article 2 de la norma es refereix als ajuts destinats a pal·liar danys personals: en l’apartat contempla els supòsits de defunció i d’incapacitat causats directament pels fets esmentats en l’article 1 (episodi “Filomena” 1/2021), i danys materials en habitatge i efectes personals, en què s’assenyala que es concediran els ajuts previstos en el Reial decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, i s’estableix el procediment per a la seva concessió que serà finançada amb càrrec al pressupost del Ministeri de l’Interior.

ALTRES BENEFICIS FISCALS

  • Exempció en l’impost sobre béns immobles (IBI), exercici 2020 per als sinistres ocasionats en 2020, i exercici 2021 per als sinistres que ocasionats en 2021, -en relació amb els habitatges, establiments industrials, turístics, mercantils, marítim-pesquers i professionals, explotacions agràries i forestals, locals de treball i similars-, recàrrecs legalment autoritzats sobre aquests, i possibilitat de devolució de les quantitats ingressades en el cas d’haver satisfet el rebut corresponent al referit exercici.
  • Exempcions de taxes de trànsit per a la tramitació de les baixes de vehicles i l’expedició de duplicats de permisos de circulació i conducció destruïts o extraviats.
  • Reduccions fiscals per a les explotacions i activitats agràries, en les quals s’hagin produït danys com a conseqüència directa dels sinistres. S’habilita al Ministeri d’Hisenda per autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net als quals es refereix l’Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre, per la qual es desenvolupen, per a l’any 2021, el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA.