Avís de presentació de models i terminis de declaració. IRPF, IVA, i societats. Gener 2019

Li recordem que el pròxim dia 21 de gener és la data límit per la presentació i si escau procedir a l’ingrés del 4t TRIMESTRE del 2018 corresponent a les retencions i ingressos a compte de renda i societats corresponents als rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes (models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216).

Atenció: també s’han de presentar fins a aquesta data els següents models:

  • Model 136. IRPF. IRNR. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació.
  • Model 210. Impost sobre la renda de no residents. No residents sense establiment permanent. Declaració ordinària.
  • Model 216. Impost sobre la renda de no residents. Rendes obtingudes sense establiment permanent. Retencions i ingressos a compte.

També fins al dia 21 de gener té de termini per presentar el model 039 sobre Comunicació de dades (comunicació d’incorporacions el mes de desembre), relativa al règim especial del grup d’entitats en l’IVA.

Així mateix, li recordem que el dia 30 de gener és la data límit per presentar i si escau procedir a l’ingrés del 4t TRIMESTRE 2018 corresponent a l’IVA (entre d’altres, el model 303 d’autoliquidació de l’IVA i el model 349 Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries) i el pagament fraccionat de l’IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals (models 130 i 131). També s’ha de presentar el RESUM ANUAL de l’IVA 2018(model 390).

Fins al 31 de gener també es podrà presentar el RESUM ANUAL 2018 de retencions i ingressos a compte de renda i societats: rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes (models 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196 i 270).

Aprofitem l’avinentesa per a recordar-los altres obligacions (declaracions informatives) fins al 31 de gener:

  • Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació. Resum anual 2018 (model 165)
  • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes (comunitats de béns, societats Civils, herències jacents, etc.). Any 2018 (model 184).
  • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles. Declaració anual 2018 (model 181)
  • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades. Declaració anual 2018 (model 182)
  • Declaració informativa d’adquisicions i alienacions d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva. Declaració anual 2018 (model 187)

Atenció:

Nova declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb fins turístics (model 179): fins al 31 de gener, les entitats intermediàries entre propietari i inquilí d’habitatges de vacances, tindran l’obligació de presentar aquesta declaració informativa. Aquesta declaració tindrà periodicitat trimestral. No obstant això, durant el mes de gener de 2019, s’haurà de presentar tota la informació referida a l’exercici 2018. Posteriorment, subministrarà la informació corresponent a l’exercici 2019 trimestralment.

Nova declaració informativa per despeses en llars d’infants centres d’educació infantil autoritzats (model 233): la Llei 6/2018 de pressupostos per a l’any 2018, va modificar la Llei de l’IRPF proveint que l’import de la deducció per maternitat es pugui incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent que hi tingui dret hagués satisfet en el període impositiu despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats, establint l’obligació d’informació que han de complir les llars d’infants o centres infantils a través d’aquest model 233, el termini de presentació del qual per a l’exercici 2018 serà el comprès entre l’1 de gener i el 15 de febrer de 2019.

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder realitzar la confecció i presentació d’aquestes declaracions.