Ara, a la feina, tots a fitxar!

Nova obligació de registre de jornada en contractes a temps complet.

 

La Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, en el seu pla de control 2016, està exigint a les empreses inspeccionades, no sols el registre de la jornada dels treballadors a temps parcial, sinó de tots, és a dir, també dels treballadors a temps complet.

El Reial Decret Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors, inclou en la Llei de l’Estatut dels Treballadors, una disposició que contempla el registre diari de la jornada i l’obligació de l’empresari de portar el còmput de les hores dels seus treballadors a temps parcial.

Aquesta obligació no es deu a cap canvi normatiu, sinó a un canvi d’interpretació de l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors en referència al control del “còmput d’hores extraordinàries”. No només la Inspecció de Treball, sinó també la jurisprudència dels Tribunals, ha conclòs que, encara que el precepte es refereixi al còmput de les hores extraordinàries, l’obligació contemplada en l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors només es pot complir portant un registre de la jornada diària de cada treballador, perquè només a partir de la determinació de quina és la jornada efectivament realitzada, es pot discriminar quines hores tenen la consideració d’ordinàries i quines d’extraordinàries, de forma que el treballador sàpiga si està o no està realitzant hores extraordinàries i es pugui constatar, també, si supera o no el límit de les previstes legalment a l’any.

Si l’empresa no disposa de sistemes de control de presència i horari que permetin registrar la jornada diària dels treballadors, com pot ser un sistema de fitxes, targetes, empremta o telemàtics, haurà d’elaborar i gestionar un registre de la jornada diària de cada treballador i totalitzar-ne la jornada mensual efectuada, així com lliurar a cadascun d’ells una còpia d’aquest resum d’hores juntament amb la nòmina. Ens els contractes a temps complet, el registre d’hores realitzades ha de coincidir amb el número d’hores que marca el conveni col·lectiu d’aplicació en la seva empresa. Aquests registres s’hauran de conservar durant un període mínim de quatre anys.

L’incompliment de les obligacions de registre de la jornada en els contractes a TEMPS PARCIAL, comporta que el contracte es presumeixi celebrat a jornada completa, a excepció que es provi l’acreditació del caràcter parcial dels serveis.

L’incompliment de l’obligació de registre de la jornada en els contractes a TEMPS COMPLET, com a obligació documental podria ser qualificat de sanció administrativa lleu, si bé, entenem que com a obligació que no ve fixada amb caràcter exprés en la norma, sinó que obeeix a un canvi de criteri jurisprudencial, podria defensar-se la inexistència de culpa per part de l’empresa per evitar la imposició de la sanció.

Lluís Palomas

Àrea Jurídico-Laboral de Grup Carles