Actualitat 3ª setmana de setembre 2015

FISCAL

Pròximament complirà 65 anys i té intenció de vendre o donar unes accions, un immoble o algun altre element patrimonial? Esperi a complir aquesta edat, sortirà beneficiat en l’IRPF

Després de la reforma fiscal, les plusvàlues o guanys derivats de la transmissió d’elements patrimonials, sigui quina sigui la seva naturalesa (béns o drets) obtingudes per un contribuent més gran de 65 anys estaran exemptes en l’IRPF si es reinverteixen en una renda vitalícia. Deixi’s assessorar per nosaltres, li expliquem com i quins requisits s’han de complir-se.


LABORAL

Les claus que ha de conèixer de la nova regulació de treball autònom per afavorir l’autoocupació

Entre altres novetats, s’amplia la tarifa plana per als autònoms que iniciïn la seva activitat per compte propi i amb posterioritat contractin treballadors per compte d’altri; l’edat ja no serà un requisit a tenir en compte per a aquells emprenedors que desitgen capitalitzar fins al 100% de la prestació per desocupació amb la finalitat de sufragar tant la inversió com les despeses inicials de l’obertura del seu negoci i els més grans de 30 anys podran compatibilitzar durant un màxim de 270 dies la prestació per desocupació amb la seva alta en el RETA.


EL CONSELL DE LA SETMANA

Si la junta no es convoca en termini, qualsevol soci pot sol·licitar-la al Registre Mercantil

Des del passat 23 de juliol de 2015, s’ha modificat la Llei de societats de capital per establir que si l’administrador no convoca la junta en el termini que estableix la llei, qualsevol soci pot sol·licitar aquesta convocatòria davant el Registre Mercantil, sense haver d’acudir als tribunals.