Numeració de tiquets de caixa

Si tens un establiment comercial de béns o serveis (per exemple una botiga o un restaurant), has de saber que la llei especifica que els números dels tiquets han de ser correlatius. Aquest aspecte formal és igual que en les factures i no es poden enumerar cada dia des de 1, sinó que continuï amb la numeració que es va quedar el dia anterior.
Aquesta obligació de numeració intenta evitar que hi hagin salts de factures o tiquets i que es declarin tots. Si cada dia es comencés amb el número 1, l’establiment podria deixar de declarar els últims tiquets del dia.

Els requisits que segons la llei ha de tenir un tiquet són:

 • Número i en el seu cas sèrie.
 • El NIF, així com el nom i cognoms, raó o denominació social completa.
 • Tipus impositiu o l’expressió “IVA inclòs”.
 • Contraprestació total.

Factures d'import 0

No es comptabilitzen, però guarda-les en el llibre de factures.

Es factura l'IVA a empresa de la UE?

Si vens o realitzes un servei per a un client comunitari amb seu fora d’Espanya i els dos esteu donats d’alta com a operadors intracomunitaris, es pot emetre la factura sense IVA i declarar la factura intracomunitària. En cas contrari, hauràs de facturar l’IVA i el client l’ha de pagar.

ASSEGURANCES

Per què utilitzar una corredoria per la contractació de les assegurances?

Perquè la corredoria és l´única eina a mercat, que permet al client, trobar la millor oferta d´assegurança per les seves necessitats.
Necessitats del client + estudi per part del corredor = contractació de les cobertures necessàries

Què és la bonificació?

La bonificació és la guia que tenen les companyies asseguradores per saber si un client és bon conductor o no

Es perd la bonificació?

Cada vegada que el client te un sinistre amb culpa, amb el vehicle assegurat, perdem una  part de la bonificació.

Cada any que passi sense tenir sinistres amb culpa, la bonificació augmenta fins arribar al màxim.

Quines cobertures necessito pel meu cotxe?

Depenent de l´antiguitat i model del vehicle a assegurar, el corredor sap quina és la modalitat de cobertura exacte a contractar.

En cas de ser necessari la cobertura de tot risc, el corredor, segons la sinistralitat històrica del client, model del vehicle a assegurar i prima a pagar segons tram de franquícia, ens indicarà la opció òptima de contractació.

Què és l'assistència?

L’assistència és aquella cobertura que ens permet portar el cotxe, quan esta avariat, al taller més pròxim i, en el cas d´estar lluny del domicili habitual, posar les màximes comoditats, mentre el vehicle és reparat.

VEHICLES

Fa falta l’impost municipal pagat per fer un canvi de nom d’un vehicle?

L’Impost Municipal ha d’estar pagat, però per a fer el tràmit no és obligatori presentar-lo.

S’ha d’aportar el DNI de comprador i venedor originals per a fer el canvi de nom d’un vehicle?

No és obligatori aportar originals, n’hi ha prou amb una fotocòpia. Els DNIs han d’estar vigents i el comprador ha de tenir l’adreça actual. En cas de que no sigui actual ha d’aportar també un Certificat d’Empadronament.

Haig de pagar impost de transmissions per vendre o comprar un vehicle?

A Catalunya tot vehicle de més de 10 anys ja no paga impost de transmissions. Però cal tenir en compte que si el comprador viu a una altra Comunitat Autònoma pot ser que si que n’hagi de pagar. Es pot consultar a les nostres oficines.

En cas de que el venedor sigui una societat, no en paga mai perquè presenta factura de venta.

Quina documentació es necessita per a fer un canvi de nom d’un vehicle?

Es necessita:

- Fotocòpia del DNI  del comprador i venedor

- En cas d’empreses fotocòpia del CIF i DNI de l’apoderat

- Documentació del vehicle: permís de circulació i fitxa tècnica

- Factura (si ven una empresa) o contracte de compravenda (si ven particular)

- Imprès signat per comprador i venedor (sol·licitar-lo a les nostres oficines)

Quan compro un vehicle i porto la documentació al gestor, puc circular al moment?

Si, la transferència es fa al moment i al comprador se li entrega un provisional vàlid per a circular mentre no té la documentació original.

He perdut la documentació del vehicle, què haig de fer?

Has de venir perquè et demanem un duplicat del permís de circulació. Un cop tinguis el permís de circulació, has d’anar a la ITV per demanar duplicat de la Fitxa Tècnica.

Section

Empty section. Edit page to add content here.

He canviat la raó social de la meva empresa, què haig de fer per canviar de nom els vehicles?

Hauràs de portar la documentació de tots els vehicles i l’escriptura on hi consti el canvi de raó social de l’empresa.

Si el que vols es vendre el vehicle de l’empresa antiga a un particular directament, necessitaràs tenir una factura de venda.

ENGINYERIA I MEDI AMBIENT

Com puc reduir la factura elèctrica?

Enercat i Grup Carles Enginyeria posem en funcionament el programa Tarifa òptima per als nostres clients.

En aquest programa, els hi oferim de manera gratuïta, la possibilitat de fer una anàlisi de la situació contractual vigent.

L’objectiu d’aquest anàlisi és detectar possibles millores del contracte energètic, així com preveure accions d’estalvi que li seran proposades i prèviament valorades.

Per poder realitzar aquest anàlisi personalitzat és necessari disposar dels últims 12 rebuts de consum elèctric i de gas/gasoil del procés industrial. Si esteu interessats poseu-vos en contacte amb nosaltres a:

Assessor tarifari: Raúl Antúnez
Telèfon: 938017672

Com puc legalitzar el meu establiment?

GC Enginyeria estudiarà el seu projecte de negoci per trobar el millor encaix dins de la legalitat sempre tenint en compte el punt de vista de l’estalvi.
Des de GC Enginyeria posem al seu abast la redacció de projectes tècnics i tramitació d’expedients per a la legalització d’instal·lacions i activitats:
 • Autoritzacions i llicències ambientals d’activitats, memòries de canvi substancial o no.
 • Sol·licitud de permís d’abocament.
 • Comunicació risc de legionel·losi.
 • Llicències municipals i d’obres menors per activitats innòcues. - Accidents greus.
 • Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

Instal·lacions:

 • Elèctriques de Baixa i Mitja Tensió.
 • Calefacció, refrigeració i climatització .
 • Equips a pressió, vapor oli tèrmic, aire comprimit.
 • Instal·lacions frigorífiques.
 • Emmagatzematge de combustible.
 • Emmagatzematge de productes químics.
 • Instal·lacions gas.
 • Enllumenat exterior.
 • Protecció i extinció d’incendis.
 • Projectes d’instal·lacions comuns en edificis d’habitatges i aparcaments.
 • Revisions periòdiques de les instal·lacions.
 • Estudis d’il·luminació exterior.
 • Estudis de soroll.
 • Cèdules d’habitabilitat.
 • Canvis de nom.
 • Recursos i al·legacions.
 • Informes tècnics, valoracions i certificats.