M: 697 150 301    T: 93 801 72 38
carme.casany@gcarles.com