El que hem de saber de la incapacitat permanent

Quan la incapacitat permanent derivi d’accident o malaltia professional, no s’exigeix període de cotització, tret que es tracti d’una incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa per accident no laboral i el treballador no es trobés en situació d’alta ni…

Durada i límits de la jornada de treball

La durada de la jornada de cada treballador és l’estipulada en el contracte de treball. En el contracte s’hi haurà d’indicar el nombre d’hores que ha de prestar serveis, indicant el seu nombre en còmput diari, setmanal, mensual o anual.…