Torna a tocar fer la declaració

Després de les importants modificacions experimentades en l’exercici 2015, en el qual va entrar en vigor la darrera reforma fiscal, ens toca ara escometre la declaració del 2017 sense canvis normatius rellevants. La gran majoria de contribuents ja disposa d’unes…

Deduccions per a autònoms 2018

Des de l’1 de gener del 2018 els autònoms podran deduir en el seu IRPF les despeses de subministraments de l’habitatge i les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat. La nova Llei 6/2017 de reformes urgents del…

Quin tipus d’IVA he d’aplicar?

Tant si vostè és el qui emet les factures com si és el qui les rep, comprovi que el tipus d’IVA aplicat (21%, 10% o 4%) és corresponent. Com ja sabrà, una vegada que s’ha determinat la base imposable de…

Comunicació a Hisenda de les variacions de l’IAE

Les empreses obligades al pagament de l’IAE per no estar-ne exemptes han de comunicar a Hisenda les variacions en els elements tributaris que configuren l’impost (superfície, potència elèctrica instal·lada, nombre de vehicles per a les activitats de transport, empleats, etc.).…

Com tributen les operacions societàries en L’ITP i AJD?

En l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD), la modalitat d’operacions societàries (OS), sotmeten a gravamen fonamentalment actes de finançament de l’empresa (per exemple, l’ampliació de capital d’una societat mercantil). Així, estarà obligat al pagament de…