Com tributen les operacions societàries en L’ITP i AJD?

En l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD), la modalitat d’operacions societàries (OS), sotmeten a gravamen fonamentalment actes de finançament de l’empresa (per exemple, l’ampliació de capital d’una societat mercantil). Així, estarà obligat al pagament de…